HOT NEWS

ORDIN nr. 49 din 2 iunie 2010

ORDIN nr. 49 din 2 iunie 2010 privind calificarea exploatatiilor de bovine in raport cu tuberculoza bovina si leucoza enzootica bovina
Vazand Referatul de aprobare nr. 1.112 din 10 mai 2010, intocmit de Directia Generala Sanitara Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuarii actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevazute in alte programe nationale, pe care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa le puna in aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,
in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

Exploatatiile de bovine se considera oficial libere de leucoza enzootica bovina daca indeplinesc toate conditiile prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2

Exploatatiile de bovine calificate ca exploatatii oficial libere de leucoza enzootica bovina vor primi atestatul de indemnitate prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3

Statusul de exploatatie oficial libera de leucoza enzootica bovina se mentine/se suspenda in situatiile prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4

Exploatatiile de bovine care nu mai indeplinesc conditiile prevazute la anexa nr. 1 pierd statusul de oficial libere de bruceloza bovina si li se elibereaza un act de suspendare a statusului de exploatatie indemna de leucoza enzootica bovina prevazut in anexa nr. 3.

Art. 5

Exploatatiile de bovine se considera oficial libere de tuberculoza bovina daca indeplinesc toate conditiile prevazute in anexa nr. 4.

Art. 6

Exploatatiile de bovine calificate ca exploatatii oficial libere de tuberculoza bovina vor primi atestatul de indemnitate prevazut in anexa nr. 5.

Art. 7

Statusul de exploatatie oficial libera de tuberculoza bovina se mentine/se suspenda in situatiile prevazute in anexa nr. 4.

Art. 8

Exploatatiile de bovine care nu mai indeplinesc conditiile prevazute la anexa nr. 4 pierd statusul de oficial libere de tuberculoza bovina si li se elibereaza un act de suspendare a statusului de exploatatie indemna de tuberculoza bovina prevazut in anexa nr. 6.

Art. 9

Numarul si seria atestatului de indemnitate/actului de suspendare a statusului de exploatatie oficial indemna de tuberculoza/leucoza enzootica bovina se acorda de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 10

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 12

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 13

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
ANEXA Nr. 1: CONDItII privind calificarea exploatatiilor de bovine in raport cu leucoza enzootica bovina

(A)Se considera ca o exploatatie este oficial indemna de leucoza enzootica bovina in cazul in care:

1.nu exista dovezi clinice sau in urma unui test de laborator cu privire la existenta unor cazuri de leucoza enzootica bovina in exploatatie si nu s-au confirmat astfel de cazuri in decursul ultimilor doi ani; si
2.in ultimele 12 luni, toate animalele cu varsta mai mare de 24 de luni au prezentat o reactie negativa la doua teste efectuate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la interval de cel putin 4 luni; sau
3.indeplineste cerintele prevazute la pct. 1 si este situata intr-un stat membru sau o regiune a unui stat membru oficial indemn de leucoza enzootica bovina.
(B)Statusul de exploatatie oficial indemna de leucoza enzootica bovina se mentine in cazul in care:

1.conditiile prevazute la lit. A pct. 1 continua sa fie indeplinite;
2.animalele introduse in exploatatie provin dintr-o exploatatie oficial indemna de leucoza enzootica bovina;
3.toate animalele cu varsta mai mare de 24 de luni se testeaza anual dupa calificarea exploatatiei ca oficial indemna de leucoza enzootica bovina si continua sa prezinte reactii negative la testele efectuate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.toate animalele cu varsta mai mare de 24 de luni se testeaza la intervale de 3 ani dupa primii 5 ani de la recunoasterea statusului de tara oficial indemna de leucoza enzootica bovina si continua sa prezinte reactii negative la testele efectuate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.animalele pentru reproductie introduse intr-o exploatatie si care provin dintr-o tara terta au fost importate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli de sanatate animala pentru importul in si tranzitul prin Comunitatea Europeana al unor ungulate vii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 1 noiembrie 2006.
(C)Statusul oficial indemn de leucoza enzootica bovina al unei exploatatii se suspenda in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile detaliate la pct. B sau in cazul in care, in urma testelor de laborator sau din motive clinice, una sau mai multe bovine sunt suspecte de leucoza enzootica bovina si sacrificate imediat.
(D)Statusul ramane suspendat pana la indeplinirea urmatoarelor cerinte:

1.in cazul in care un singur animal dintr-o exploatatie oficial indemna de leucoza enzootica bovina a reactionat pozitiv la unul dintre testele efectuate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in cazul in care exista un singur animal suspect de infectare in exploatatie:

a)animalul care a reactionat pozitiv si, in cazul unei femele, toti viteii proveniti de la aceasta trebuie sa fie scosi din exploatatie in vederea sacrificarii, sub supravegherea autoritatii sanitare veterinare competente;
b)toate animalele din exploatatie cu varsta mai mare de 12 luni trebuie sa reactioneze negativ la doua teste serologice (la interval de cel putin 4 luni si cel mult 12 luni) efectuate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la cel putin 3 luni de la indepartarea animalului pozitiv si a progeniturilor acestuia;
c)a fost efectuata o investigatie epidemiologica, cu rezultate negative, iar exploatatiile suspecte in legatura cu exploatatia infectata au facut obiectul masurilor prevazute la lit. b).

Cu toate acestea, autoritatea competenta poate acorda o derogare de la obligatia de sacrificare a vitelului provenit de la o femela infectata, in cazul in care vitelul a fost separat de femela imediat dupa fatare. in acest caz se aplica cerintele prevazute la pct. 2 lit. c).
2.in cazul in care mai mult de un animal dintr-o exploatatie oficial indemna de leucoza enzootica bovina a reactionat pozitiv la unul dintre testele efectuate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in cazul in care exista mai mult de un animal suspect de infectare in exploatatie:

a)animalele care au reactionat pozitiv si, in cazul femelelor, viteii acestora trebuie indepartati din exploatatie in vederea sacrificarii, sub supravegherea autoritatilor veterinare;
b)toate animalele din exploatatie cu varsta mai mare de 12 luni trebuie sa reactioneze negativ la doua teste efectuate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la un interval de cel putin 4 luni si cel mult 12 luni;
c)dupa identificarea animalelor bolnave, toate celelalte animale trebuie sa ramana in exploatatie pana la o varsta mai mare de 24 de luni si pana cand vor fi testate, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, iar autoritatea sanitara veterinara competenta poate permite expedierea animalelor direct la locul de sacrificare, sub supraveghere oficiala;
d)a fost efectuata o investigatie epidemiologica, cu rezultate negative, iar exploatatiile suspecte in legatura cu exploatatia infectata au facut obiectul masurilor prevazute la lit. b). Cu toate acestea, autoritatea sanitara veterinara competenta poate acorda o derogare de la obligatia de sacrificare a vitelului provenit de la o femela infectata, in cazul in care vitelul a fost separat de femela imediat dupa fatare. in acest caz se aplica cerintele prevazute la lit. c).

ANEXA Nr. 2:

AUTORITATEA NAtIONALa SANITARa VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR DIRECtIA SANITAR-VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR ..............................
ATESTAT DE INDEMNITATESeria CJ nr. 000001
Data .................
Se atesta ca exploatatia de bovine cu codul ...................... din localitatea ................... Judetul .........., detinuta de ................,CNP/CUI ......................., a fost declarata oficial indemna de leucoza enzootica bovina ca urmare a:
a)indeplinirii conditiilor prevazute de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .../.....;
b)testarii serologice cu rezultate negative din data de ........... si din data de ..............;
c)rezultatului Buletinului de analiza nr. ....

Prezentul atestat ramane valabil sau poate fi suspendat in conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .../....si se elibereaza de catre medicul veterinar oficial in doua exemplare originale, unul pentru exploatatie si unul pentru medic.
Directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor,
...................................
Reprezentantul legal al exploatatiei,
..............................................

ANEXA Nr. 3:

AUTORITATEA NAtIONALa SANITARa VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR DIRECtIA SANITAR-VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR .................
ACT DE SUSPENDAREa statusului de exploatatie oficial indemna de leucoza enzootica bovinaSeria CJ nr. 000001
Data .................
Exploatatiei cu codul ........................... din localitatea ...................... Judetul ..........................., detinuta de ..........................,CNP/CUI ..................., i se suspenda statusul de exploatatie oficial indemna de leucoza enzootica bovina, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. ...../..............
Suspendarea se ridica in urma indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .../....
Prezentul act de suspendare a statusului de exploatatie oficial indemna de leucoza enzootica bovina se elibereaza de catre medicul veterinar oficial in 3 exemplare originale, unul pentru exploatatie, unul pentru medic si unul pentru primarie.
Directorul executiv al directiei sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor,
...................................
Reprezentantul legal al exploatatiei,
.................................

ANEXA Nr. 4: CONDItII privind calificarea exploatatiilor de bovine in raport cu tuberculoza bovina

(A)in sensul prezentului ordin, bovine inseamna toate bovinele, cu exceptia animalelor folosite in evenimentele culturale sau sportive.
(B)O exploatatie de bovine este oficial indemna de tuberculoza in cazul in care indeplineste urmatoarele conditii:

a)niciun animal nu prezinta semne clinice de tuberculoza;
b)toate bovinele cu varsta mai mare de 6 saptamani au reactionat negativ la cel putin doua teste intradermice de tuberculinare oficiale, efectuate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

1.primul test efectuat la 6 luni de la eliminarea oricarei infectii din efectiv;
2.iar cel de-al doilea efectuat 6 luni mai tarziu; sau, atunci cand efectivul a fost constituit doar din animale originare din efective oficial indemne de tuberculoza, primul test va fi efectuat la cel putin 60 de zile de la constituirea efectivului, iar cel de-al doilea test nu va mai fi solicitat;
c)dupa efectuarea primului test la care se face referire la pct. b), in efectiv nu a fost introdus niciun animal din specia bovine in varsta de peste 6 saptamani, cu exceptia cazului in care a prezentat o reactie negativa la un test intradermic de tuberculinare efectuat si interpretat in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuat in intervalul de 30 de zile anterior sau ulterior introducerii in efectiv; in ultimul caz, animalul (animalele) trebuie sa fie izolat (izolate) fizic de celelalte animale din efectiv, astfel incat sa se evite orice contact direct sau indirect cu celelalte animale, pana ce reactia se dovedeste negativa.
(C)Statusul oficial indemn de tuberculoza al unei exploatatii de bovine se mentine in cazul in care:

a)conditiile specificate la lit. B, pct. a) si c) continua sa se aplice, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)toate animalele care intra in exploatatie provin exclusiv din efective cu status oficial indemn de tuberculoza;
c)toate animalele din exploatatie, cu exceptia viteilor cu varsta mai mica de 6 saptamani nascuti in exploatatie, sunt supuse testelor de tuberculinare de rutina, o data pe an, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
(D)Statusul oficial indemn de tuberculoza al unei exploatatii se suspenda in cazul in care:

a)conditiile prevazute la lit. C nu mai sunt indeplinite; sau
b)unul sau mai multe animale au prezentat o reactie pozitiva la un test de tuberculinare ori in cazul in care la examinarea post-mortem se suspecteaza un caz de tuberculoza.

Atunci cand se considera ca un animal a prezentat o reactie pozitiva, acesta este indepartat din exploatatie si sacrificat, efectuandu-se examinarile post-mortem, de laborator si epidemiologice adecvate ale animalului care a prezentat o reactie pozitiva sau ale carcasei animalului suspect. Statusul exploatatiei va ramane suspendat pana la finalizarea tuturor examinarilor de laborator; in cazul in care nu se confirma prezenta tuberculozei, suspendarea statusului oficial indemn de tuberculoza poate fi ridicata dupa testarea cu rezultate negative a tuturor animalelor cu varsta mai mare de 6 saptamani dupa minimum 42 de zile de la indepartarea animalului (animalelor) care au reactionat pozitiv; sau
c)efectivul contine animale cu status incert, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; in acest caz, statusul efectivului ramane suspendat pana la clarificarea statusului animalelor respective.

Cu toate acestea, prin derogare de la cerintele prevazute la pct. c), daca in Romania autoritatea competenta efectueaza testari de rutina ale efectivului prin utilizarea testului comparativ de tuberculinare descris in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazul unui efectiv in care nu au fost declarate animale cu reactii pozitive confirmate timp de cel putin 3 ani, autoritatea competenta poate decide sa nu limiteze circulatia altor animale in interiorul exploatatiei, cu conditia ca statusul animalelor cu reactii neconcludente sa fie clarificat prin testarea dupa 42 de zile, iar animalele din exploatatie sa nu fie introduse in comertul intracomunitar pana la clarificarea statusului animalelor cu reactii neconcludente. in cazul in care, la testare, animalele respective prezinta o reactie pozitiva sau continua sa prezinte reactii neconcludente, se aplica dispozitiile prevazute la pct. b). in cazul in care prezenta bolii este confirmata ulterior, toate animalele care ies din exploatatie de la data efectuarii ultimului test al efectivului cu rezultate exclusiv negative trebuie localizate si testate.
(E)_

1.Statusul oficial indemn de tuberculoza al unei exploatatii se retrage daca prezenta tuberculozei este confirmata prin izolarea Mycobacterium bovis la examinarea de laborator.

Autoritatea competenta poate retrage statusul in cazul in care:
a)conditiile detaliate la lit. C nu mai sunt indeplinite;
b)la examinarea post-mortem se observa leziuni clasice provocate de tuberculoza;
c)o investigatie epidemiologica stabileste probabilitatea unei infectii;
d)din orice alte motive considerate necesare pentru controlul tuberculozei bovine.
2.Statusul oficial indemn de tuberculoza al unui efectiv trebuie sa ramana anulat pana ce sunt efectuate curatarea si dezinfectia incintelor si a ustensilelor, iar toate animalele cu varsta mai mare de 6 saptamani au reactionat negativ la ultimele doua teste consecutive de tuberculinare, primul efectuat dupa minimum 60 de zile, iar cel de-al doilea dupa minimum 4 luni si maximum 12 luni de la eliminarea ultimului animal care a reactionat pozitiv.
ANEXA Nr. 5:

AUTORITATEA NAtIONALa SANITARa VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR DIRECtIA SANITAR-VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR .................
ATESTAT DE INDEMNITATESeria CJ nr. 000001
Data .................
Se atesta ca exploatatia de bovine cu codul ...................... din localitatea ........., judetul .........., detinuta de .............., CNP/CUI ..................., a fost declarata oficial indemna de tuberculoza bovina ca urmare a:
a)indeplinirii conditiilor prevazute de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. ..../.....;
b)testarii intradermice cu rezultate negative din data de ........... si din data de ............;
c)rezultatului buletinului de analiza nr. .....

Prezentul atestat ramane valabil sau poate fi suspendat in conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .../....si se elibereaza de catre medicul veterinar oficial in doua exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic.
Directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor,.............................................
Reprezentantul legal al exploatatiei,.....................................
ANEXA Nr. 6:

AUTORITATEA NAtIONALa SANITARa VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR DIRECtIA SANITAR-VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR .................
ACT DE SUSPENDAREa statusului de exploatatie oficial indemna de tuberculoza bovinaSeria CJ nr. 000001
Data .................
Exploatatiei cu codul ...................... din localitatea ........., judetul .........., detinuta de .............., CNP/CUI ..................., i se suspenda statusul de exploatatie oficial indemna de tuberculoza bovina, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. ...../...............
Suspendarea se ridica in urma indeplinirii conditiilor prevazute de anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. ..../.....
Prezentul act de suspendare a statusului de exploatatie oficial indemna de tuberculoza bovina se elibereaza de catre medicul veterinar oficial in 3 exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic si unul pentru primarie.
Directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor,................................
Reprezentantul legal al exploatatiei,...................................
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 367 din data de 3 iunie 2010

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
  • Nu exista comentariu
înapoi la partea de sus