updated 11:51 AM UTC, Sep 28, 2023 Europe/Bucharest

Legislatie .EU

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei din 3 decembrie 2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire si control al bolilor in cazul categoriilor de boli listate si de stabilire a unei liste a speciilor si a grupurilor de specii care prezinta un risc considerabil de raspandire a bolilor listate respective.

Regulamentul delegat (UE) 2018/1629 al Comisiei

Regulamentul delegat (UE) 2018/1629 al Comisiei din 25 iulie 2018 de modificare a listei bolilor stabilite in anexa II la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor si de modificare si de abrogare a anumitor acte din domeniul sanatatii animalelor („Legea privind sanatatea animala”).

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale si alte activitati oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislatiei privind alimentele si furajele, a normelor privind sanatatea si bunastarea animalelor, sanatatea plantelor si produsele de protectie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 si (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European si ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 si (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului si a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE si 2008/120/CE ale Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 si (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE si 97/78/CE ale Consiliului si a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).

Regulamentul delegat UE 2020/689 - Programe boli

Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele privind supravegherea, programele de eradicare si statutul de indemn de boala pentru anumite boli listate si emergente, care se aplica incepand cu 21 aprilie 2021

Regulamentul UE 2016/429 - Legea sanatatii animalelor

 
Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor si de modificare si de abrogare a anumitor acte din domeniul sanatatii animalelor („Legea privind sanatatea animala"), care se aplica incepand cu 21 aprilie 2021.

DIRECTIVA 2008/71/CE

DIRECTIVA 2008/71/CE A CONSILIULUI din 15 iulie 2008 privind identificarea si inregistrarea porcinelor

REGULAMENTUL (CE) NR. 21/2004

REGULAMENTUL (CE) NR. 21/2004 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovinasi caprinasi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE

REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000

REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000 AL CONSILIULUI SI AL PARLAMENTULUI EUROPEAN din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat si a produselor din carne de vita si manzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului

DIRECTIVA 96/93/CE

DIRECTIVA 96/93/CE A CONSILIULUI din 17 decembrie 1996 privind certificarea animalelor si a produselor animaliere

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulatia necomerciala a cainilor, pisicilor si dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii si tari terte si cerintele referitoare la format, punere in pagina si limba ale declaratiilor care atesta respectarea anumitor conditii prevazute in Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European si al Consiliului Text cu relevanta pentru SEE