updated 10:44 AM UTC, Mar 24, 2023 Europe/Bucharest

Codul fiscal se modifica. Vezi la ce se refera

Ministrul de Finante, intetioneaza sa modifice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal printr-o Ordonanta, drept pentru care supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanta .

Astfel, promovarea acestui act normativ este determinata de:

* actiunile pe care trebuie sa le intreprinda statele membre si Uniunea Europeana in vederea relansarii cresterii, a investitiilor si a ocuparii fortei de munca, precum si in vederea sporirii competitivitatii Romaniei;
* necesitatea armonizarii legislatiei nationale privind TVA la prevederile comunitare in domeniu, prin transpunerea art. 4 din Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor si a Directivei 2010/45/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce priveste normele privind facturarea;
* asigurarea unui cadru fiscal propice redresarii intreprinderilor mici si mijlocii aflate in situatii dificile datorate crizei actuale si lipsei de lichiditati, pentru cresterea vitezei de circulatie a banilor in economie si colectarea mai eficienta a taxei pe valoarea adaugata, se impune introducerea unui sistem de plata a TVA la incasare pentru aceste categorii de contribuabili;
* compatibilizarea legislatiei nationale cu legislatia europeana, pentru a evita declansarea procedurii de infringement avand in vedere declansarea impotriva Romaniei a primei etape a fazei precontencioase a actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor care ii revin in temeiul Directivei 2006/112/CE;
* necesitatea prelungii termenului de aplicare a masurii privind amanarea platii TVA in vama pentru importurile de bunuri efectuate de persoane care au obtinut certificate de amanare a platii intrucat termenul stabilit prin Codul fiscal pentru aplicarea masurii expira la 31 decembrie 2012.
* de necesitatea implementarii Deciziei de punere in aplicare 2012/209/UE a Comisiei privind aplicarea dispozitiilor in materie de controale si circulatie din Directiva 2008/118/CE a Consiliului in cazul anumitor aditivi, in conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului;
*  necesitatea adoptarii de masuri privind controlul si circulatia in cazul anumitor aditivi in scopul unei mai bune monitarizari a acestor produse, reducand eventualele riscuri de evaziune fiscala din acest domeniu;
* necesitatea efectuarii unor corelari tehnice.

Modificarile supuse dezbaterii publice vizeaza:

Titlul II „Impozitul pe profit”

1.1. Majorarea procentului deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil de la 20% la 50% care se aplica asupra cheltuielilor eligibile pentru activitatile de cercetare-dezvoltare in vederea relansarii cresterii, a investitiilor si a ocuparii fortei de munca, precum si in vederea sporirii competitivitatii Romaniei.

1.2. Stabilirea dreptului de recuperare a pierderilor fiscale de catre persoanele juridice succesoare ale operatiunilor de reorganizare, luand in considerare practicile europene, atat pentru operatiunile derulate intre persoane juridice romane cat si pentru cele in care sunt implicate persoane juridice romane si din alte state membre din Uniunea Europeana, inclusiv cu societati europene si societati cooperative europene.

2. Titlul III „Impozitul pe venit”

2.1. Precizarea in mod expres privind excluderea de la retinerea la sursa a impozitului, reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual, pentru veniturile realizate din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractului de agent, incheiate cu contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie.

2.2. Precizarea expresa privind neretinerea la sursa a impozitului, reprezentand plata anticipata, in contul impozitului anual datorat pentru unele venituri din activitati independente, de catre platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, daca efectueaza plati catre:

a) asocierile fara personalitate juridica ori persoane juridice care aplica principiul transparentei fiscale, potrivit legii;
b) persoanele fizice in cazul veniturilor acestora din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii.

3. Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata”

3.1. Locul prestarii serviciilor de inchiriere de mijloace de transport pe termen lung, inclusiv serviciilor de leasing, catre persoane neimpozabile, va fi incepand cu 1 ianuarie 2013, locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul sau resedinta obisnuita.

3.2. Ca urmare a transpunerii Directivei 2010/45/CE se vor produce urmatoarele schimbari:

- pentru livrarile intracomunitare de bunuri, exigibilitatea va interveni doar la data emiterii unei facturi, emiterea de facturi pentru avansurile incasate nemaifiind obligatorie. Noile reguli vor conduce la uniformizarea informatiilor cuprinse in declaratiile recapitulative si promptitudinea schimbului de informatii prin intermediul respectivelor declaratii;
- pentru tranzactiile transfrontaliere se stabileste un termen limita armonizat pentru emiterea facturii. Acest termen coincide cu termenul stabilit deja de Romania pentru emiterea facturii (pana in cea de-a 15 zi urmatoare celei in care intervine faptul generator de taxa), nefiind necesara modificarea legislatiei nationale;
- se standardizeaza anumite informatii care trebuie sa apara pe facturi. Spre exemplu daca beneficiarul este persoana obligata la plata taxei, pe facturi se inscrie mentiunea “taxare inversa”, daca se aplica regimul special pentru agentii de turism mentiunea “regimul marjei – angentii de turism”, etc;
- se stabilesc reguli clare privind normele de facturare aplicabile in functie de locul operatiunilor si de locul de stabilire al furnizorilor/beneficiarilor;
- utilizarea altor tehnologii decat semnatura electronica si EDI pentru garantarea autenticitatii si integritatii facturilor electronice impune aducerea unor clarificari referitoare la metodele de garantare a indeplinirii acestor cerinte.

3.3. Se introduce sistemul TVA la incasare care presupune colectarea taxei la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate. Contribuabilii eligibili pentru aplicarea acestei masuri sunt cei cu o cifra de afaceri inferioara plafonului de 500.000 de euro. Pentru acesti contribuabili regimul este obligatoriu. În plus regimul presupune si amanarea dreptului de deducere pana la plata facturilor primite atat de catre contribuabilii eligibili, cat si de catre beneficiarii acestora. Sistemul nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar si/sau substitute de numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare. De asemenea, nu se aplica pentru o serie de operatiuni, respectiv:

- in cazul livrarilor de bunuri/ prestarilor de servicii supuse taxarii inverse conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;
- in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;
- in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 1521 - 1523.

3.4. Bunurile lipsa in gestiune nu se mai considera livrari de bunuri asimilate livrarilor cu plata pentru care se colecteaza TVA, intrand, cu anumite exceptii, sub incidenta prevederilor privind ajustarea deducerii. Desi dispozitiile privind livrarile catre sine, pentru care se colecteaza TVA, si cele privind ajustarile de TVA ar putea conduce, tehnic vorbind, la rezultate similare, scopul celor doua dispozitii este diferit, astfel cum arata Comisia Europeana in scrisoarea de punere in intarziere. Astfel, scopul livrarilor catre sine este sa asigure tratamentul egal in cazul unui operator economic care retrage bunuri din activele activitatii economice pentru a le utiliza in alte scopuri decat activitatea economica sau care le transfera cu titlu gratuit spre utilizare in scopuri legate sau nu de activitatea economica, in timp ce ajustarea dreptului de deducere este conceputa pentru a asigura o mai mare precizie a deducerilor si implicit caracterul  neutru al TVA, rezultatul fiind acela ca operatiunile efectuate intr-o etapa anterioara continua sa dea nastere dreptului de deducere numai in masura in care sunt folosite pentru livrari supuse TVA.

3.5. Termenul de aplicare a masurii privind amanarea platii TVA in vama pentru importurile de bunuri efectuate de persoane care obtin certificate de amanare a platii se prelungeste pana la 31 decembrie 2016. Astfel, se asigura mentinerea nivelulului incasarilor la bugetul de stat din astfel de operatiuni. Totodata, se asigura evitarea evaziunii fiscale in domeniul importurilor si se mentine facilitatea fiscala de amanare a
platii TVA in vama pentru contribuabilii cu un risc scazut de frauda.

4. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”

4.1. Prin proiectul de act normativ, aditivii cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 si 3811 90 00 vor intra sub incidenta prevederilor privind realizarea produselor accizabile in antrepozitul fiscal si circulatia acestora in regim suspensiv de accize. Scopul acestei masuri consta in transpunerea Deciziei 2012/209/UE a Comisiei si, implicit, o mai buna monitorizare a aditivilor, reducandu-se astfel eventualele riscuri
de evaziune fiscala din acest domeniu.

4.2. Se introduce obligativitatea inregistrarii micilor producatori de vinuri linistite la autoritatea vamala teritoriala, inainte de desfasurarea activitatii de productie, in vederea unei bune monitorizari a acestora.

4.3. Preluarea in Codul fiscal a prevederilor din Codul de procedura fiscala prin care se permite antrepozitarilor autorizati pentru productia de bere sa imbutelieze bauturi racoritoare si apa plata in cadrul antrepozitului fiscal pentru asigurarea unitatii si coerentei prevederilor la nivelul Codului fiscal.

4.4. Se introduce prevederea potrivit careia antrepozitarul autorizat care produce si alte bauturi alcoolice decat berea nu poate beneficia de statul de mic producator de bere. Astfel, se evita obtinerea unui avantaj competitional prin comercializarea unei game diversificate de bauturi alcoolice de catre un mic producator de bere care produce si alte bauturi alcoolice decat berea pentru asigurarea aplicarii corecte a principiului
directivei europene care vizeaza acordarea de facilitati pentru micii producatori de bere, nu si producatorilor de alte bauturi alcoolice, care pe langa acestea, mai produc si bere.

5. Titlul IX2 „Contributii sociale obligatorii”

Modificarile si completarile in domeniul contributiilor sociale obligatorii aduse prin prezentul proiect cuprind urmatoarele:

5.1. Se aduc precizari cu privire la salariatii care au obligatia depunerii declaratiei D 112 si platii contributiilor sociale obligatorii, in situatia in care se obtin venituri din salarii de la angajatori straini din state terte care nu au incheiate cu Romania acorduri sau conventii in domeniul securitatii sociale, sau de la angajatori nerezidenti, din statele Uniunii Europene care potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania
este parte, datoreaza in Romania contributiile sociale obligatorii.

5.2. Se clarifica faptul ca persoanele prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care sunt asigurate in alte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii (avocati si sistemul clerical) datoreaza contributia de asigurari sociale doar la aceste sisteme proprii de asigurari sociale.

5.3. Se clarifica situatiile in care platitorii de venit retin la sursa contributiile sociale obligatorii, reprezentand plati anticipate, pentru veniturile realizate din activitati independente desfasurate in baza contractelor civile, incheiate cu contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si nu au obligatie de inregistrare fiscala potrivit legislatiei in materie.

5.4. Se coreleaza prevederile Codului fiscal cu cele de la art. 4 alin. (2) si (3) ‚ art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca se modifica sintagma „casele judetene de pensii, si casele sectoriale de pensii” cu „casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii” si se clarifica situatia asiguratilor sistemelor neintegrate sistemului public de pensii.
5.5. Se corecteaza eroarea existenta la art. 296 indice 9 prin eliminarea trimiterii la art. 296 indice 3 lit. f) pct. 4 si pct. 5, efectuadu-se astfel trimiterea corecta la art. 296 indice 3 lit. d).

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul