updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

HOTARAREA NR. 16 din 01.04.2011

Suspendarea calitatii de membru

Avand in vedere prevederile Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere prevederile art. 17, lit. q) si art. 70 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari,

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:

HOTÇ⌐RÇ⌐REA NR. 16 din 01.04.2011

privind suspendarea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Veterinari pentru motive neimputabile medicului veterinar

Art. 1 Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari pentru motive neimputabile medicului veterinar se suspenda in cazurile expres prevazute la art. 70 (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 2 (1) Medicul veterinar poate solicita suspendarea pentru unul din motivele prevazute la Art. 70 (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare printr-o cerere (modelul anexat) adresata Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.

(2) Cererea trebuie sa fie insotita de documente, in copie legalizata care sa cuprinda motivul si perioada suspendata.

(3) La depunerea cererii de suspendare pentru unul dintre motivele prevazute la art. 70 (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare, medicul veterinar trebuie sa faca dovada achitarii cotizatiei de membru, la zi. Lipsa dovezii achitarii cotizatiei la zi va duce la respingerea de drept a cererii.

Art. 3 Dupa verificare, cererea va putea fi aprobata de catre Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari, care are obligatia de a efectua modificarea in evidenta nominala a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 4. La incetarea motivului pentru care s-a solicitat suspendarea, medicul veterinar va fi inscris de drept in tabloul anual al medicilor veterinari, cu drepturile si obligatiile care deriva din calitatea de membru.

Art. 5 (1) Pe perioada suspendata pentru unul dintre motivele mentionate expres la art. 70 (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare, medicului veterinar caruia i s-a aprobat cererea i se vor suspenda si drepturile prevazute la art. 67 (1) lit. b, c, e, f, g, si alineatele (2) si (3) din Regulamentul de Organizare si Functionare.

(2) Pe perioada suspendata nu se va achita cotizatia lunara.

Art. 6 Pe perioada suspendarii calitatii de membru se suspenda de drept si Atestatul de libera practica.

Art. 7 La data aprobarii prezentei hotarari, se abroga Hotararea nr. 6 din 16.10.2009.

Prezenta Hotarare a fost aprobata in sedinta Consiliului National din data de 01.04.2011.

Prezenta Hotarare va intra in vigoare incepand cu data de 01.04.2011, data de la care va produce efecte juridice.

(cererea se depune la Biroul Executiv al Consiliului National al C.M.V.)

CERERE

Subsemnatul(a) Dr......................................................................................., identificat cu B.I. /C.I. seria ....... nr...................... eliberat de ............................................. la data de ....................................................., C.N.P........................................................., membru al Colegiului Medicilor Veterinari Judetul/ al Municipiului Bucuresti ........................................., posesor al C.I. seria...... nr....................eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari Judetul/ al Municipiului Bucuresti................................................, solicit suspendarea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, conform art. 70 (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare pentru motivul prevazut la art. 70 (1) lit. ........ (se inscrie o singura litera).

Perioada pentru care solicit suspendarea calitatii de membru este de la ..................................la.................................. .

Atasez prezentei cereri urmatoarele documente:

- carte identitate eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari - copie;

- documente care sa ateste motivul suspendarii copie legalizata.

Mentionez ca am achitat cotizatia la zi, conform adeverintei eliberate de Colegiului Medicilor Veterinari Judetul/ al Municipiului Bucuresti............................................, pe care o atasez in original.

Data Nume si prenume

Semnatura

Domnului Presedinte al Colegiului Medicilor Veterinari

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Colegiul Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari - funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului. Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic

Website cmvro.ro