Autentificare

Draftul normelor de aplicare a Legii 236/2019

Presedintele CMVRo, dr. Viorel Andronie a publicat pe un grup de dezbateri medici veterinari draftul normelor de aplicare a Legii 236/2019 care a fost dezbatut la sedinta ANSVSA-directorii DSVSA din perioada 7-9 ianuarie 2020. Mai jos sunt redate paragrafe din draft.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si al art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea si completarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1 Hotararea Guvernului nr 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art 18 - (1) Contractele de concesiune pentru efectuarea activitatilro sanitar-veterinare prevazute la art 15 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificari si completarile ulterioare, se incheie potrivit reglementarilor legale in vigoare. (2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la sunt prevazute in anexa nr. 4.

2. Articolul 20 se modifica si va avea umatorul cuprins:

„Art. 20 - Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare”.

3. Dupa Anexa nr 4 se introduce o noua anexa, anexa nr 4, al carei cuprins este prevazut in anexa la prezenta hotarare.

Art. II - (2) Contractele pentru efectuarea activitatilor sanitar-veterinare prevazute la art. 15 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se definitiveaza potrivit prevederilor legale in vigoare la data atribuirii acestora cu aplicarea dispozitiilor anexei nr 4 la Hotararea Guvernului nr 1415/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1415/2009

 

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Art. 1. Autoritatea, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, concesioneaza activitatile sanitar-veterinare publice prevazute la art 15 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin incheierea contracte de concesiune pe o durata de 5 ani cu medicii veterinari organizati in conditiile legii.

Art. 2. - (1) Contractele de concesiune prevazute a fi incheiate se atribuie, potrivite prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru fiecare circumscriptie sanitar-veterinara, stabilita prin ordin al Presedintelui Autoritatii, la propunerea directiilor sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in aplicarea art. 15 alin (6) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 aprobata cu modificari si completari prin Legea 215/2004, cu modificariel si completarile ulterioare.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in aplicarea alin.(1), au in vedere urmatoarele criterii de stabilire a circumscriptiilor sanitar-veterinare:

fiecare comunca sau oras identificat in baza codului Sistemului Informatic al Registrului Unitatilor teritorial Administrative care cuprinde exploatatii nonprofesionale, pe o raza de maxim 30 km, si care insumeaza un numar minim de animale ce atinge 300 de unitati vita mare, in exploatatiile nonprofesionale existente pe raza sa teritoriala, reprezinta o circumscriptie sanitar-veterinara;

comunele si orasele identificate in baza Sistemului Informatic al Registrului Unitatilor Teritorial-Administrative care nu insumeaza un numar minim de animale care atinge 300 de unitati vita mare, in exploatatiile nonprofesionale existente pe raza teritoriala a fiecarei unitati administrativ teritoriala, vor fi comasate pentru a constitui o circumscriptie sanitar veterinara, astfel incat in …

(3) Directiile sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in aplicarea alin. (2) au in vedere urmatoarele criterii de stabilire a circumscriptiilor sanitar-veterinare:

comunele si orasele prevazute la alin. (2) lit. b) vor fi comsatae, cu prioritate, cu comune si orase din aceeasi categorie, sub conditia proximitatii pe drumuri cu acces practicabile, astfel incat circumscriptia sanitar-veterinara rezultata sa nu depaseasca o raza de 30 de km si sa insumeze un numar minim de animale ce atinge 300 unitati vita mare la nivelul exploatatiilor nonprofesionale existente; Comunele si orasele de la alin. (2) lit. b) pentru care nu se poate aplica criteriul prevazut la lit a) vor fi comasate prin alipire la o circumscriptie sanitary-veterinara stailita in conformitate cu prevederile alin. (2) lit a), aflata in proximitatea imediata, pe drumuri de acces practicabile, astfel incat circumscriptia sanitar-veterinara rezultata sa nu depaseasca o raza de 30 de km, de regula cea cu numarul cel mai mic de unitati vita mare, la nivelul exploatatiilor nonprofesionale existente;

In aplicarea prezentului articol, pentru stabilirea numarului de unitati vita mare existent in exploatatiile nonprofesionale de la nivelul fiecarei comune si al fiecarui oras identificat in baza codului Sistemului Infromatic al Registrului Unitatilor Teritorial-Administrative, se va lua ca referinta numarul de animale de la data de 1 decembrie 2019/15 decembrie 2019.

Art.3 - Activitatile concesionate potrivit art. 1, pentru fiecare circumscriptie sanitar-veterinara, stabilita potrivit art. 2, se atribuie medicilor veterinar organizati in conditiile legii, entitati care detin autorizatiile de functionare, prevazute de legislatia in vigoare, respectiv:

 • Cabinet medical veterinar individual;
 • Asocieri de cabinet medical-veterinare
 • Cabinet medical-veterinar detinue de societatile reglementate in baa Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in care actionariatul majoritar este detinut de catre medicii veterinari;
 • Universitati care detin facultati de profil medical veterinar.

Art.4 - (1) Contractele de concesiune entitatilor prevazute la art. 3, sub responsabilitatea medicului veterinar titular de cabinet, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se regasesc in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, gestionat, potrivit legii, de Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) medical veterinar titular de cabinet nu plate participa in mai mult de doua contracte de concesiune.

(4) Medicul veterinar titular de cabinet, organizat conform Legii 160/1998, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, desemnat de entitatile stabilite celor prevazute la art. 3, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa destina atestat de libera practica valabil;

 • Sa se regaseasca in Registrul unic al cabinetelor medical veterinare ca medic veterinar titular al entitatii concesionare;

 • Sa nu fi implinit varsta standard de pensionare, stabilita conform legii;

 • Sa nu fie sanctionat de Colegiul Medicilor Veterinari;

 • Sa detina punctajul necesar, la zi, in ceea ce priveste pregatirea profesionala continua.

(5) Pe toata perioada de derulare a contractelor de concesiune incheiate, entitatile stabilite conform celor prevazute la art. 3 trebuie sa indeplineasca cerintele referitoare la conditiile obligatorii care trebuie indeplinite de medicul veterinar titular de cabinet, inclusiv cerinta ca actionariatul majoritar sa fie detinut de catre medicii veterinari pentru societatile reglementate in baza Legii societatilor nr 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) In cazul in care, pe durata derularii contractelor de concesiune, entitatile concesionare, stabilite conform art.3, isi modifica forma de organizare sau medicul titular de cabinet, aceasta se notifica in scris concedentului, in termen de 5 zile de la data intervenirii modificarii, cu incheierea unui act aditional, cu respectarea prevederilor alin (5).

Art. 5 - (1) Procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru activitatile prevazute la art.1, pentru circumscriptiile sanitar-veterinare stabilite potrivit art. 2, se realizeaza cu respectarea Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; prin ordin al presedintelui Autoritatii se stabilesc termenele procedurale, modelul cadru al caietului de sarcini si modelul cadru al contractului de concesiune.

(2) Prin derogare de la prevederile Hotararii Guvernului nr. 867/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004

(4) Ordinul presedintelui Autoritatii emis in conformitate cu prevederile alin. (1) include urmatoarele dispozitii specifice:

Referitor la derularea contractelor:

contractele de concesiune incheiate nu presupun plata unei redevente;

pe perioada derularii procedurilor de concesionare o circumscriptie sanitar-veterinara poate fi incredintatat, pentru indeplinirea activitatilor prevazute la art. 15 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, unui concesionar care detine un singur contract de concesiune si care va avea toate drepturile si obligatiile referitoare la circumscriptia sanitar-veterinara aflata in procedura de concesionare.

2. referitor la incetarea contractelor:

contractele de concesiune pot fi reziliate pe deplin drept si fara notificare prealabila, la initiativa autoritatii concedente, in cazul nedepunerii deconturilor justificative doua luni consecutiv sau trei luni intr-un an calendaristic;

contractele de concesiune nu pot inceta la initiativa concesionarului, cu exceptia situatiilor de imposibilitate obiectiva de realizare a contractului.

Art. 6- (1) In aplicarea art. 15 alin (6) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.215/2004, cumodificarile si completarile ulterioare, pentru circumscriptiile sanitar-veterinare stabilite potrivit art. 2, al caror teritoriu este identic cu cel pentru care exista in derulare contracte de concesiune sau contracte de servicii, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, incheiate cu medicii veterinari organizati in conditiile legii, contractele acestora nu se vor modifica, cu respectarea conditiilor initiale de atribuire.

(2) Pentru circumscriptiile sanitar-veterinare stabilite potrivit art. 2, al caror teritoriu stabilit nu este identic cu cel pentru care exista in derulare contracte de concesiune sau contracte de servicii se procedeaza dupa cum urmeaza:

in cazul in care pe teritoriul circumscriptiilor sanitar-veterinare stabilite potrivit art. 2 exista in derulare un singur contract de concesiune sau un singur contract de servicii, incheiat cu un medic veterinar organizat in conditiile legii, acesta se modifica, dupa caz si in conditiile legii, …

(3) Contractele in derulare prevazute la alin. (2) se pot modifica cu acordul partilor, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 2.

Art. 7- (1) In aplicarea prevederilor art. 15 alin (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, suma stabilita de lege se acorda odata cu sumele decontate lunar pentru celellate activitati concesionate si se aproba odata cu semnarea documentului de decont lunar, care atesta indeplinirea obligatiilor contractuale, decont care va avea anexata si fisa cu nominalizarea persoanei care a asigurat programul zilnic, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) In aplicarea prevederilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 236/2019, suma stabilita de lege se acorda odata cu sumele decontate lunar pentru celelalte activitati care fac obicetul contractelor de concesiune sau al contractelor de servicii si se aproba odata cu semnarea documentului de decont lunar, care atesta indeplinirea obligatiilor contractuale, decont care va avea anexata si fisa cu nominalizarea persoanei care a asigurat programul zilnic, conform prevederilor legale in vigoare.

(3) Sumele acordate potrivit alin. (1) si (2) le sunt aplicabile prevederile legale stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii, referitoare la diminuarea cuantumului decontului intocmit, in conditiile neindeplinirii conditiilor contractuale, respectiv a celor stabilite potrivit art. 5 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modficarile si completarile ulterioare.

Art. 8- Aplicarea prevederilor art. 15 alin (10) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si complerile ulterioare, se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor aferente acestora, respectiv a normelor metodologice de aprobare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9 In aplicarea prevederilor art. 15 alin (11) din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatile de asistenta medical-veterinara in exploatatiile comerciale de animale autorizate/inregistrate sanitar-veterinar se asigura prin incheierea unui contract cu un medic veterinar organizat in conditiile legii, in una din formele de organizare prevazute la art. 3 li. a)-c).

Art. 10- In aplicarea prevedrilor art. 15 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pot angaja personal sanitar veterinar propriu, personal de specialitate si personal de specialitate ajutator, angajat pe perioada determinata, in conditiile legii, in situatiile in care nu se pot incheia contracte cu medicii veterinari organizati in conditiile legii.

Ultima modificareVineri, 10 Ianuarie 2020 20:44
{SCPinterestShare href=https://www.veterinarul.ro/item/4704-draftul-normelor-de-aplicare-a-legii-236-2019.html layout=button_count image=https://www.veterinarul.ro/media/k2/items/cache/e1e1314be581632fc40af1dcb702ec73_XL.jpg desc=Presedintele CMVRo, dr. Viorel Andronie a publicat pe un grup de dezbateri medici veterinari draftul normelor de aplicare a Legii... size=small}
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista indepententa, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu se SMS Alert;  - fiind singurii care promovam intens  medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicații acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

 • Revistei Veterinarul Stiinta si Practica - online si tipărită
 • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
 • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
 • Revista Veterinarul FEMĂ - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv pentru medicii veterinari

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul

Articole înrudite