updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 11 din 4 martie 2010

ORDIN nr. 11 din 4 martie 2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei
Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii nr. 188/2010,
avand in vedere prevederile art. 92 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008* privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, al art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,
___
* Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010.
ministrul sanatatii, ministrul mediului si padurilor si presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. 1

Se aproba procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei.

Art. 2

n sensul prezentului ordin, urmatorii termeni si expresii se definesc astfel:
a)aviz - act administrativ emis de catre Comisia Nationala pentru Produse Biocide (CNPB), prin care produsul biocid este avizat pentru plasare pe piata pe teritoriul Romaniei, pe baza unui referat de evaluare, in care sunt inscrise datele si caracteristicile produsului biocid plasat pe piata; domeniul de utilizare prevazut in prezentul act are valoare indicativa si nu constituie o aprobare a folosirii produsului in domenii reglementate specific, cum ar fi cel medical, alimentar, veterinar, apa potabila, apa de imbaiere;
b)aviz de extindere - act administrativ emis de catre CNPB in perioada de valabilitate a avizului definit la lit. a), pe baza completarii dosarului tehnic al produsului biocid, pentru: modul de ambalare, domeniul si aria de utilizare, eficacitate, indicatii de utilizare, etichetare, categoria de utilizatori;
c)aviz de prelungire - act administrativ emis de catre CNPB in perioada de valabilitate a avizului definit la lit. a), pe baza cererii depuse de catre solicitant pentru prelungirea valabilitatii produsului biocid asupra caruia nu au intervenit modificari in compozitie sau modul de folosire;
d)referat de evaluare - document cu caracter justificativ intern intocmit de catre expertii desemnati din partea autoritatilor prevazute la art. 6 alin. (1), in care sunt inscrise datele privind identitatea solicitantului, a producatorului, incadrarea produsului biocid, substantele active, forma de conditionare si modul de ambalare, domeniul si indicatiile de utilizare, proprietatile fizico-chimice, date toxicologice, date ecotoxicologice si comportarea in mediu din fisa cu date de securitate si din documentatia care a stat la baza intocmirii acestei fise, date de eficacitate ale produsului biocid din rapoartele de testare sau echivalente, etichetarea si clasificarea produsului biocid si categoriile de utilizatori, conforme cu documentele continute in dosarul tehnic al produsului biocid, concluziile referitoare la riscul pe care il reprezinta produsul pentru sanatate si mediu, precum si posibilitatile de control sau diminuare a acestuia;
e)dosar tehnic - documentatia prevazuta la art. 4 alin. (1);
f)solicitant - persoana juridica ce intentioneaza sa plaseze pe piata in Romania un produs biocid.

Art. 3

(1)Pentru obtinerea avizului, solicitantul depune la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) - Secretariatul tehnic al CNPB un dosar tehnic insotit de o cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2)Pentru fiecare produs biocid dosarul tehnic se depune in 4 exemplare: 1 exemplar pe suport hartie si 3 exemplare pe format CDROM/DVD.
(3)Pentru produsele biocide incadrate in tipurile de produs 3, 4, 5 si 20, solicitantul inregistreaza cererea la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB, unde depune cele 4 exemplare ale dosarului tehnic. Dosarul tehnic pe suport hartie este inaintat de catre Secretariatul tehnic al CNPB la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

Art. 4

(1)Dosarul tehnic al produsului biocid supus avizarii conform prevederilor prezentului ordin contine urmatoarele documente:

a)document de prezentare emis de solicitant, din care sa rezulte urmatoarele informatii:

a.1.denumirea comerciala;
a.2.tipul de produs biocid, conform anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare;
a.3.domeniul de utilizare corespunzator tipului de produs biocid, indicatiile de utilizare, concentratia si timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare sa fie sustinut de concluzia raportului de testare);
a.4.forma de conditionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul de ambalare si cantitatile exprimate in unitati metrice;
a.5.compozitia chimica: identitatea fiecarei substante active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) si concentratia in unitati metrice;
a.6.indicatii privind conditiile de pastrare, depozitare si de eliminare finala;
a.7.categoria de utilizari;
a.8.indicatii privind periculozitatea si masuri de prim ajutor;
b)declaratia solicitantului privind identitatea substantei/substantelor active, respectiv: pentru substante chimice, numere de identificare CAS, CE, precum si concentratia in unitati metrice; pentru microorganisme, numele comun al organismului, numele taxonomic si tulpina, numarul de referinta al colectiei si culturii unde este depozitata aceasta cultura;
c)fisa cu date de securitate a produsului, intocmita conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei nr. 1.999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE si nr. 2000/21/CE ale Comisiei, in limba romana, si copie de pe fisa cu date de securitate a producatorului si documentatia care a stat la baza intocmirii fisei cu date de securitate;
d)proiect de eticheta, cu text in limba romana, care sa cuprinda urmatoarele informatii:

d.1.identitatea fiecarei substante active si concentratia in unitati metrice;
d.2.tipul amestecului, cum ar fi: concentrat lichid, granule, pulberi, substante solide si altele;
d.3.utilizarile pentru care produsul biocid este autorizat, cum ar fi: conservarea lemnului, dezinfectie, biocid de suprafata, antidepunere etc.;
d.4.indicatiile de folosire si dozaj pentru fiecare utilizare, conform conditiilor prevazute in autorizatie, exprimate in unitati metrice;
d.5.detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru sanatate si mediu care pot aparea si instructiuni de prim ajutor acolo unde este cazul;
d.6.sintagma "Cititi instructiunile atasate inainte de folosire", daca produsul este insotit de un prospect;
d.7.instructiuni pentru eliminarea in siguranta a produsului biocid si a ambalajului sau, inclusiv o interdictie de refolosire a ambalajului pentru produsele biocide destinate publicului larg;
d.8.numarul sau denumirea lotului de fabricatie si data expirarii in conditii normale de depozitare;
d.9.perioada de timp necesara pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat intre utilizarile produsului biocid sau intre prima aplicare si, acolo unde este cazul, informatii privind: urmatoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor sau animalelor in zone in care s-a folosit produsul biocid, inclusiv detaliile cu privire la metodele si masurile de decontaminare si perioada de aerisire necesara pentru zonele tratate; detalii cu privire la curatarea corespunzatoare a echipamentelor; masurile de precautie pe perioada utilizarii, depozitarii si transportului, de exemplu imbracamintea si echipamentele de protectie ale personalului, masuri de protectie impotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, indepartarea alimentelor si hranei si indicatii pentru prevenirea contaminarii animalelor si in functie de tipul de produs;

d.10. categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restrictionat;
d.11. informatiile asupra oricarui risc specific pentru mediu, in special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate si pentru evitarea contaminarii apei;
d.12. pentru produsele biocide microbiologice, cerintele de etichetare cu privire la protectia lucratorilor impotriva riscurilor aferente expunerii la agenti biologici la locul de munca;
d.13. se admite ca informatiile prevazute la pct. d.4, d.5, d.7, si d.9 sa figureze pe o alta parte a ambalajului sau sa fie incluse in prospectul care insoteste produsul;
e)copie de pe eticheta pentru produsul biocid din tara de origine, acolo unde este cazul;
f)prospect cu text in limba romana, in conformitate cu art. 69 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
g)rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacitatii biocide in functie de tipul de produs, activitatea afirmata pe eticheta produsului si in recomandarile de utilizare vor fi efectuate in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, conform unor metode elaborate de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO), de Comitetul European de Standardizare (CEN). Rapoartele de testare efectuate prin standarde europene (EN) sunt acceptate cu conditia efectuarii in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene. Pentru sustinerea activitatii produsului biocid asupra altor organisme decat cele pentru care sunt prevazute standardele europene se accepta rapoarte de testare efectuate prin metode asimilate, metode nationale sau metode individuale standardizate dupa dezbatere in cadrul CNPB, la propunerea evaluatorului;
h)dovada inregistrarii/notificarii/autorizarii ca produs biocid in tara de origine sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, acolo unde este cazul;
i)un document emis si semnat de catre firma producatoare prin care se autorizeaza firma solicitanta ca reprezentant pentru plasarea produsului pe piata pe teritoriul Romaniei.
(2)Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta in copie de pe original si in traducere in limba romana de un traducator autorizat conform art. 41 alin. (2.) din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Documentele trebuie prezentate strict in ordinea prevazuta la alin. (1).

Art. 5

(1)n termen de 15 zile lucratoare de la depunerea dosarului tehnic al produsului biocid, expertii si Secretariatul tehnic al CNPB verifica dosarul tehnic.
(2)n cazul in care sunt necesare completari ale dosarului tehnic, Secretariatul tehnic al CNPB instiinteaza in scris solicitantul, in termenul prevazut la alin. (1). Daca dosarul a fost inaintat pentru evaluare la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, completarile se solicita de catre acesta, si nu de catre Secretariatul tehnic al CNPB. Daca dosarul cu date ecotoxicologice si comportare in mediu a fost inaintat pentru evaluare la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, completarile se solicita de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
(3)n cazul in care solicitantul nu depune completarile necesare in termen de 120 de zile de la data comunicarii, cererea si dosarul tehnic al produsului biocid se anuleaza si se returneaza solicitantului, care va fi instiintat sa isi preia dosarul la adresa de contact mentionata in cerere. Daca in termen de 30 de zile solicitantul nu preia cererea si dosarul tehnic anulate, acestea se distrug astfel incat sa nu mai poata fi reconstituite.
(4)Termenul pentru evaluarea dosarului incepe doar dupa ce dosarul este complet. ntocmirea referatului de evaluare si decizia asupra emiterii avizului se fac in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data acceptarii dosarului complet pentru produsele biocide noi si, respectiv, de maximum 45 de zile pentru produsele biocide care detin aviz si pentru care se solicita aviz de extindere.
(5)CNPB stabileste criteriile de acceptare a produsului biocid si de emitere a avizului de plasare pe piata, in baza procedurii interne stabilite in prima sedinta a CNPB de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Art. 6

(1)Atributiile expertilor prevazuti la art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:

a)expertii din cadrul INSP intocmesc referatele de evaluare cu datele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c), cu exceptia datelor ecotoxicologice si comportarii in mediu pentru tipurile de produse 1, 2 si 6-19, 21-23, prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)expertii nominalizati de catre Ministerul Mediului si Padurilor si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului intocmesc referatele de evaluare cu datele prevazute la art. 4 lit. c), cu exceptia datelor ecotoxicologice si comportarii in mediu pentru tipurile de produse 3, 4, 5 si 20, prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)expertii nominalizati de catre Ministerul Mediului si Padurilor intocmesc referatele de evaluare cu datele ecotoxicologice si comportarea in mediu prevazute la art. 2 lit. d), pentru toate tipurile de produse prevazute in anexa nr. 2 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Desemnarea expertilor, metodologia de intocmire a referatelor de evaluare si circuitul documentelor se fac prin ordin al conducerii institutiilor prevazute la alin. (1).
(3)Lista expertilor este adusa la cunostinta Ministerului Sanatatii, Ministerului Mediului si Padurilor si Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si CNPB.
(4)Referatele de evaluare intocmite si semnate de catre experti, vizate de catre seful de serviciu, se depun la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB, care informeaza CNPB tinand cont de termene.
(5)Pentru exactitatea datelor inscrise in referatele de evaluare in raport cu documentele din dosarul tehnic al produsului biocid, expertii raspund in conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 7

(1)Modelul de aviz al produsului biocid este prevazut in anexa nr. 2.
(2)Termenul de valabilitate a avizului emis conform prevederilor prezentului ordin este 14 mai 2014, conform Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive, revizuita.

Art. 8

(1)Cu minimum 45 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului, solicitantul poate cere CNPB emiterea unui aviz de extindere.
(2)Extinderea se realizeaza in urma depunerii unei cereri de catre solicitant la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB si completarii dosarului tehnic al produsului biocid cu documente justificative si intocmirii referatului de evaluare de catre experti.
(3)n baza referatului de evaluare, CNPB decide emiterea unui aviz de extindere pentru produsul biocid respectiv, valabil pe termenul de valabilitate a avizului.
(4)Modelul de aviz de extindere este prevazut in anexa nr. 3.

Art. 9

Orice modificare a substantei active si a altor ingrediente din produsul biocid atrage anularea avizului.

Art. 10

(1)Actele administrative eliberate pentru produsele biocide anterior datei publicarii prezentului ordin si care se regasesc in Registrul national al produselor biocide se prelungesc pana la data de 14 mai 2014. Dupa data de 14 mai 2010, produsele biocide existente pe piata si ale caror acte administrative sunt eliberate de alte autoritati decat CNPB sunt supuse procedurii de avizare prevazute in prezentul ordin.
(2)Cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate inscris in actul administrativ eliberat de catre CNPB, daca asupra produsului biocid nu au intervenit modificari in compozitie sau modul de folosire, solicitantul poate depune la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB cererea-tip completata, conform anexei nr. 4, pentru prelungirea valabilitatii actului administrativ emis anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, in baza careia produsul este pastrat in Registrul national al produselor biocide.

Art. 11.

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 12

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
p. Ministrul sanatatii,
Adrian Streinu-Cercel,
secretar de stat
p. Ministrul mediului si padurilor,
Mircea Ioan Cotosman,
secretar de stat
p. Presedintele Autoritatii Nationale
Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor,
Corneliu Ceica
ANEXA Nr. 1:

Domnule Presedinte,
Firma ...............................................................................................................................................,in calitate de producator |_|, reprezentant al producatorului |_|, importator autorizat |_|, solicit eliberarea avizului pentru plasarea pe piata in Romania a produsului biocid
.................................................(denumirea comerciala)
Destinatia utilizarii produsului biocid
Grupa principala*................................... Tipul de produs*: ...................................................
Domeniul de utilizare
....................................................................................................................................................
Categorii de utilizatori: industriali |_|, profesionali |_|, populatie |_|
* n conformitate cu anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare.
Producator
Numele si adresa completa (inclusiv tara, telefon, fax si e-mail)
.......................................................................................................................................................
Reprezentant sau importator autorizat
La prezenta cerere anexez dosarul tehnic cu documentatia produsului biocid conform art. 5 din Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei.
Numele si adresa completa (inclusiv telefon, fax si e-mail)
.......................................................................................................................................................
Nr. de inregistrare la registrul comertului ...............................................
Numele si adresa completa (inclusiv telefon, fax si e-mail) ale persoanei de contact din firma
..........................................................................................................................................................
Data
.......................
Semnatura si stampila
......................
Domnului presedinte al Comisiei Nationale pentru Produse Biocide
ANEXA Nr. 2:

Antet
Data emiterii .......................
AVIZ
Nr. ...... BIO/TP...
n conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 si cu Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005, cu modificarile ulterioare, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, CNPB, in sedinta din data ......................., a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piata in Romania, conform prevederilor legale in vigoare.
I.DENUMIREA COMERCIALÇ⌐ N ROM⌐NIA


Alte denumiri comerciale, dupa caz

II.DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCÇ⌐TORULUI (numele, adresa, tara)


III.DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, tara)


IV.NCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (in conformitate cu anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare)

A. Grupa principala

B. Tipul/Tipurile de produs

V.DATE PRIVIND SUBSTAN╝A ACTIVÇ⌐/SUBSTAN╝E

A)Substante chimice

Nr.crt.
Denumirea chimica(IUPAC, ISO sau altele)
Nr. CE
Nr. CAS
Concentratiain unitati metrice

B)Microorganisme

Nr.crt.
Numele
Denumirea taxonomica
Tulpina
Concentratia organismului

VI.FORMA DE CONDI╝IONARE


VII.MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)


VIII.DOMENIUL ╝I ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare

B. Aria de aplicare

IX.EFICACITATE

Activitatea
Metoda de testare / Protocolul de testare
Specia
Concentratii
Timpi de actiune

X.INDICA╝II DE UTILIZARE

Metoda de aplicare
Concentratia solutiei de lucru/doza de aplicare
Timpul de actiuneXI.ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A)Produs biocid cu substante active - substante chimice

Simboluri si indicarea pericolului

Fraze de risc (R)

Fraze de prudenta (S)

B)Produs biocid cu substante active - microorganisme

Simboluri si indicarea pericolului

Grupa de risc

XII.CATEGORIA DE UTILIZATORI


XIII.RECOMANDÇ⌐RI / RESTRIC╝II PRIVIND PROTEC╝IA SÇ⌐NÇ⌐TÇ⌐╝II ╝I A FACTORILOR DE MEDIU


Avizul este valabil pana la data de: ..........................
Avizul contine - x - pagini.
Presedinte,
..................
ANEXA Nr. 3:

Antet
Data emiterii ......
AVIZ DE EXTINDERE
n conformitate cu art. ...... din Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010, in baza documentelor depuse in completare la dosarul tehnic, CNPB, in sedinta din data .........................., a decis ca Avizul nr. ............ BIO/TP ......pentru produsul biocid ....................... (denumirea comerciala in Romania) ............................. se modifica/completeaza dupa cum urmeaza:
Extinderea este valabila pe perioada valabilitatii avizului.
Documentul contine - x - pagini.
Presedinte,
...............
ANEXA Nr. 4:

Domnule Presedinte,
Firma .........................................................................................................................................................................................., in calitate de producator |_|, reprezentant al producatorului |_|, importator autorizat |_|, solicit prelungirea termenului de valabilitate a Avizului nr. ................. pentru plasarea pe piata in Romania a produsului biocid .....................(denumirea comerciala) ........................................
Declar pe propria raspundere ca nu s-a efectuat nicio modificare in compozitia si modul de utilizare a produsului biocid ..................................
Destinatia utilizarii produsului biocid
Grupa principala* ................................... Tipul de produs* ...................................................
Domeniul de utilizare
..................................................................................................................................................
Categorii de utilizatori: industriali |_|, profesionali |_|, populatie |_|
* n conformitate cu anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare.
Producator
Numele si adresa completa (inclusiv tara, telefon, fax si e-mail)
................................................................................................................................................
Reprezentant sau importator autorizat
La prezenta cerere anexez Avizul nr. ...........
Numele si adresa completa (inclusiv telefon, fax si e-mail)
....................................................................................................................................................
Nr. de inregistrare la registrul comertului ...............................................
Numele si adresa completa (inclusiv telefon, fax si e-mail) ale persoanei de contact din firma
.....................................................................................................................................................
Data
...................
Semnatura si stampila
.................
Domnului presedinte al Comisiei Nationale pentru Produse Biocide
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 196 din data de 29 martie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul