updated 11:51 AM UTC, Sep 28, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 130 din 5 noiembrie 2010

ORDIN nr. 130 din 5 noiembrie 2010 privind conditiile pentru declararea exploatatiilor de ovine si caprine oficial libere de scrapie
Vazand Referatul de aprobare nr. 2.248 din 8 septembrie 2010, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuarii actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevazute in alte programe nationale, pe care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa le puna in aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,
in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:
Art. 1

Exploatatiile de ovine si caprine sunt declarate oficial libere de scrapie daca indeplinesc toate conditiile prevazute la lit. A din anexa nr. 1.
Art. 2

Exploatatiile de ovine si caprine care indeplinesc conditiile prevazute la lit. A din anexa nr. 1 primesc certificatul de exploatatie oficial libera de scrapie, prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3

Statusul de exploatatie oficial libera de scrapie se mentine/se suspenda in situatiile prevazute la lit. B, C si D din anexa nr. 1.
Art. 4

Exploatatiile de ovine si caprine care nu mai indeplinesc conditiile prevazute la lit. A din anexa nr. 1 pierd statusul de exploatatii oficial libere de scrapie si li se elibereaza un act de suspendare a statusului de exploatatie oficial libera de scrapie, prevazut in anexa nr. 3.
Art. 5

Certificatul de exploatatie oficial libera de scrapie se elibereaza de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
Art. 6

Se considera regiune oficial libera de scrapie teritoriul unui judet, respectiv al municipiului Bucuresti in care toate exploatatiile de ovine si caprine au fost declarate oficial libere de scrapie.
Art. 7

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 9

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 10

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Roatis Chetan Radu
ANEXA Nr. 1: CONDItII PENTRU DECLARAREA EXPLOATAtIILOR DE OVINE sI CAPRINE OFICIAL LIBERE DE SCRAPIE

(A)Se considera ca o exploatatie este libera de scrapie in cazul in care:

1.in tara sau zona in care este situata exploatatia sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a)boala se notifica obligatoriu;
b)se aplica un sistem de formare a proprietarilor de animale pentru a facilita recunoasterea semnelor clinice si pentru a incuraja raportarea tuturor animalelor cu semne clinice compatibile cu scrapie, precum si un sistem de supraveghere si de monitorizare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
c)ovinele si caprinele cu semne clinice sunt sacrificate, testate pentru diagnosticarea scrapiei, iar cele cu rezultate pozitive la testare sunt ucise si distruse complet;
d)hranirea oilor si caprelor cu faina de carne si oase sau grasimi provenite de la rumegatoare a fost interzisa si aplicata efectiv in intreaga tara;
e)se aplica un sistem de declarare oficiala sub supravegherea autoritatii sanitar-veterinare, cu respectarea inclusiv a conditiilor prevazute la pct. 2;
2.in cadrul exploatatiei, urmatoarele conditii au fost respectate timp de cel putin 7 ani:

a)ovinele si caprinele sunt identificate in mod permanent in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, iar inregistrarile privind miscarea animalelor sunt mentinute, pentru a permite trasabilitatea animalelor la exploatatia de origine;
b)inregistrarile privind miscarea ovinelor si caprinelor in interiorul si in afara exploatatiei sunt mentinute;
c)introducerea de ovine si caprine este permisa numai din exploatatii libere de scrapie;
d)un medic veterinar oficial inspecteaza ovinele si caprinele din exploatatii si realizeaza controale ale inregistrarilor cel putin o data pe an;
e)niciun caz de scrapie nu a fost raportat/semnalat;
f)ovinele si caprinele din exploatatii nu trebuie sa aiba niciun contact direct sau indirect, inclusiv pasunat in comun, cu ovine sau caprine provenite din exploatatii cu un status inferior;
g)toate ovinele si caprinele ucise in varsta de peste 18 luni sunt inspectate de un medic veterinar oficial; conform prevederilor cap. A partea II pct. 2 si 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementari pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiforma, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 147 din 31 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, o parte dintre ovinele si caprinele care prezinta semne de slabire, precum si toate ovinele si caprinele care prezinta semne nervoase sunt testate intr-un laborator autorizat sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor care efectueaza teste rapide pentru monitorizarea scrapiei; selectia ovinelor si caprinelor ce urmeaza sa fie testate trebuie sa fie facuta de catre medicul veterinar oficial sau de libera practica imputernicit; ovinele si caprinele in varsta de peste 18 luni care au murit sau au fost sacrificate din alte motive decat pentru consum uman trebuie, de asemenea, testate, inclusiv animalele sacrificate de urgenta in exploatatie.
(B)Statusul de exploatatie oficial libera de scrapie se mentine in cazul in care:

1.conditiile prevazute la lit. A pct. 1 si 2 continua sa fie indeplinite;
2.in exploatatie sunt introduse numai urmatoarele categorii de animale:

a)ovine sau caprine provenite din exploatatii declarate oficial libere de scrapie, unde nu s-a semnalat niciun caz de scrapie in ultimele 6 luni;
b)ovine provenite din exploatatii unde s-a confirmat EST, cu conditia sa fie de genotipul ARR/ARR;
c)caprine provenite din exploatatii unde s-a confirmat EST, cu conditia ca exploatatia sa fie supusa unei monitorizari sporite pentru EST, care include testarea tuturor caprinelor in varsta de peste 18 luni si:

(i)care sunt sacrificate pentru consum uman la sfarsitul vietii lor productive; sau
(ii)care au murit ori au fost sacrificate in cadrul exploatatiei si care indeplinesc conditiile stabilite in cap. A partea II pct. 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.ovinele sau caprinele cu varsta mai mare de 18 luni, dupa declararea exploatatiei ca oficial libera de scrapie, se testeaza conform categoriilor monitorizate si tintelor stabilite si continua sa prezinte rezultate negative la testele de laborator efectuate in conformitate cu prevederile anexei X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare.
(C)Statusul de exploatatie oficial libera de scrapie se suspenda in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la lit. B sau in cazul in care, in urma testelor de laborator sau din motive clinice, una ori mai multe ovine sau caprine sunt suspecte de scrapie si sunt sacrificate imediat.
(D)Statusul de exploatatie oficial libera de scrapie ramane suspendat:

1.in cazul in care exista un singur animal suspect de infectare in exploatatie, pana se infirma suspiciunea de EST;
2.in cazul confirmarii EST la un singur animal dintr-o exploatatie oficial libera de scrapie, pana la indeplinirea urmatoarelor cerinte, pe o perioada de 2 ani incepand cu:

a)data de la care exploatatia nu mai detine decat ovine cu genotipul ARR/ARR; sau
b)ultima data la care a fost detinut in exploatatie un animal din specia ovina ori caprina; sau
c)data la care a inceput monitorizarea sporita pentru EST stabilita la lit. B pct. 2 lit. c) pct. (ii); sau
d)data la care toti berbecii pentru reproducere din exploatatie sunt de genotipul ARR/ARR si toate oile pentru reproducere au cel putin o alela ARR si nu prezinta alela VRQ, cu conditia ca pe durata perioadei de 2 ani sa se obtina rezultate negative la testele de EST pentru urmatoarele animale de peste 18 luni:

(i)un esantion anual de ovine sacrificate pentru consum uman la sfarsitul vietii productive in conformitate cu nivelurile esantioanelor prezentate in tabelul din cap. A partea II pct. 5 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare; precum si
(ii)toate ovinele prevazute in cap. A partea II pct. 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, care au murit sau au fost sacrificate in exploatatie.
ANEXA Nr. 2:

AUTORITATEA NAtIONALa SANITARa VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR
Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor .................
CERTIFICAT DE EXPLOATAtIE OFICIAL LIBERa DE SCRAPIE
Seria CJ Nr. 000001
Data .................
Se atesta ca exploatatia de ovine/caprine cu codul ............................, din localitatea ....................., judetul .................,detinuta de ...................., CNP/CUI ..................., a fost declarata oficial libera de scrapie ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 130/2010 privind conditiile pentru declararea exploatatiilor de ovine si caprine oficial libere de scrapie.
Prezentul certificat ramane valabil in conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 130/2010 si se elibereaza de catre medicul veterinar oficial in doua exemplare originale, unul pentru reprezentantul exploatatiei si unul pentru medicul veterinar oficial.
Director executiv,
.........................
Reprezentant legal al exploatatiei,
........................
ANEXA Nr. 3:

AUTORITATEA NAtIONALa SANITARa VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR
Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor .................
ACT DE SUSPENDARE A STATUSULUI DE EXPLOATAtIE OFICIAL LIBERa DE SCRAPIE
Seria CJ Nr. 000001
Data .................
Exploatatiei cu codul ......................, din localitatea ........................... Judetul ........................... detinuta de ............................,CNP/CUI ..................., i se suspenda statusul de exploatatie libera de scrapie, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 130/2010 privind conditiile pentru declararea exploatatiilor de ovine si caprine oficial libere de scrapie.
Suspendarea se ridica in urma indeplinirii conditiilor prevazute la lit. A si B din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 130/2010.
Prezentul act de suspendare a statusului de exploatatie oficial libera de scrapie se elibereaza de catre medicul veterinar oficial in doua exemplare originale, unul pentru reprezentantul exploatatiei si unul pentru medicul veterinar oficial.
Director executiv,
...........................
Reprezentant legal al exploatatiei,
...........................
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 767 din data de 17 noiembrie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul