updated 11:51 AM UTC, Sep 28, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 54 din 14 iunie 2010

ORDIN nr. 54 din 14 iunie 2010 privind organizarea, functionarea si atributiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare
Vazand Referatul de aprobare nr. 204 din 23 aprilie 2010, intocmit de Directia de coordonare tehnica a institutelor de referinta, LSVSA, farmacovigilenta si nutritie animala din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 610 si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

Comitetul pentru produse medicinale veterinare, denumit in continuare Comitet, functioneaza pe langa Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

Art. 2

Comitetul este format din 9 membri si functioneaza ca organism de specialitate cu rol consultativ asupra problematicii referitoare la siguranta si eficacitatea produselor medicinale veterinare privind protectia sanatatii animalelor si a sanatatii publice, precum si asupra altor probleme din domeniul farmaceutic veterinar.

Art. 3

(1)Componenta Comitetului este urmatoarea:

a)2 reprezentanti ai Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar: director si un reprezentant de specialitate, in functie de tematica;
b)2 reprezentanti ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor: directorul general al Directiei Generale Sanitare Veterinare si directorul Directiei de coordonare tehnica a institutelor de referinta, LSVSA, farmacovigilenta si nutritie animala;
c)un reprezentant al Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara;
d)un reprezentant al Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala;
e)3 experti recunoscuti in domeniul de competenta, respectiv farmaceutic, siguranta si reziduuri, preclinic si clinic, nominalizati de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in functie de problematica supusa discutiei.
(2)sedintele Comitetului sunt coordonate de catre directorul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.
(3)Secretariatul tehnico-administrativ al Comitetului se asigura de catre Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.
(4)Nominalizarea membrilor Comitetului se stabileste de catre fiecare institutie mentionata la alin. (1) in functie de problematica supusa discutiei.
(5)Comitetul se convoaca de catre Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar atunci cand nu are capabilitatea tehnico-stiintifica sa ia o decizie in ceea ce priveste autorizarea pentru comercializare a unor produse medicinale veterinare, precum si la solicitarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(6)Expertii din cadrul Comitetului intocmesc un raport scris cu privire la subiectele supuse evaluarii, raport care se inainteaza celorlalti membri ai Comitetului.
(7)Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar si Directia de coordonare tehnica a institutelor de referinta, LSVSA, farmacovigilenta si nutritie animala din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor iau in considerare punctul de vedere al Comitetului dupa analiza raportului intocmit de catre experti.

Art. 4

Comitetul are urmatoarele atributii in domeniul farmaceutic veterinar:
a)asistenta stiintifica pentru acordarea autorizatiei de comercializare pentru produsele la care Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar nu a putut lua o decizie;
b)asistenta stiintifica in vederea acordarii derogarilor prevazute la art. 4 din Norma sanitara veterinara privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007, cu modificarile ulterioare;
c)asistenta stiintifica in vederea acordarii derogarilor referitoare la utilizarea provizorie a unor produse medicinale veterinare imunologice fara autorizatie de comercializare, in cazul unor boli epizootice grave si in absenta produselor medicinale veterinare adecvate situatiei, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma sanitara veterinara privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007, cu modificarile ulterioare;
d)asistenta stiintifica in vederea acordarii de exceptii privind valabilitatea autorizatiei de comercializare, in situatii exceptionale referitoare la sanatatea publica si sanatatea animalelor, conform prevederilor art. 33 alin. (6) din Norma sanitara veterinara privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007, cu modificarile ulterioare;
e)asistenta stiintifica in vederea aplicarii masurilor de interzicere a fabricarii, importului, distributiei, detinerii si/sau utilizarii produselor medicinale veterinare imunologice pe teritoriul Romaniei in cazurile prevazute la art. 75 alin. (1) din Norma sanitara veterinara privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007, cu modificarile ulterioare;
f)consultanta stiintifica in orice alta problema legata de domeniul farmaceutic veterinar.

Art. 5

(1)Membrii Comitetului se supun prevederilor legale referitoare la confidentialitate, completeaza, semneaza inainte de fiecare intrunire declaratia prevazuta in anexa nr. 1.
(2)Membrii Comitetului trebuie sa declare interesele personale fata de societatile comerciale producatoare/distribuitoare de produse medicinale veterinare si completeaza si semneaza inainte de fiecare intrunire declaratia prevazuta in anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 2 februarie 2005.
Art. 8

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Corneliu Ceica
ANEXA Nr. 1: DECLARAtIE DE CONFIDENtIALITATE a membrilor Comitetului pentru produse medicinale veterinare

Subsemnatul/Subsemnata ................................., avand profesia de ................................... la ...................................., membru al Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, ma angajez sa pastrez confidentialitatea tuturor documentelor discutate in cadrul Comitetului pentru produse medicinale veterinare, cu exceptia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
Data ..................
Semnatura
..................
ANEXA Nr. 2: DECLARAtIE DE INTERESE a membrilor Comitetului pentru produse medicinale veterinare

Numele si prenumele ..............................................................................
Functia ...............................................................................................
Locul de munca
Denumirea ...........................................................................................
Adresa ................................................................................................
..........................................................................................................
Telefon ...................................................
Fax ........................................................
E-mail ....................................................................................................
Activitate desfasurata in cadrul Comitetului pentru produse medicinale veterinare
............................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
A)Interese personale

Participare financiara la capitalul unei societati producatoare, distribuitoare sau importatoare de produse medicinale veterinare1:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
1.Activitati desfasurate remunerate2:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2.Studii clinice si lucrari stiintifice3:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3.Rapoarte de expertiza4:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
4.Activitati de consiliere5:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
5.Conferinte, colocvii, actiuni de formare6:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
6.Altele7:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
7.Activitati care conduc la obtinerea unui varsamant in bugetul unei institutii8:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
8.Alte legaturi neremunerate9:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
B)Interese ale sotului/sotiei

Numele si prenumele ........................................................................................................
1.Activitati desfasurate remunerate2:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2.Studii clinice si lucrari stiintifice3:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3.Rapoarte de expertiza4:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
4.Activitati de consiliere5:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
5.Conferinte, colocvii, actiuni de formare6:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
6.Altele7:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
7.Activitati care conduc la obtinerea unui varsamant in bugetul unei institutii8:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
8.Alte legaturi neremunerate9:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
C)Interese ale rudelor de gradul I si II- parinti, copii, frati -

Numele si prenumele ........................................................................................................
Tipul de rudenie ........................................................................................................
Numele si prenumele ........................................................................................................
1.Activitati desfasurate remunerate2:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2.Studii clinice si lucrari stiintifice3:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3.Rapoarte de expertiza4:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
4.Activitati de consiliere5:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
5.Conferinte, colocvii, actiuni de formare6

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
6.Altele7:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
7.Activitati care conduc la obtinerea unui varsamantin bugetul unei institutii8:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
8.Alte legaturi neremunerate9

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere

Numele si prenumele ........................................................................................................
Participare financiara la capitalul unei societati producatoare, distribuitoare sau importatoare de produse medicinale veterinare1........................................................................................................
Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................................................ declar prin prezenta declaratie de interese, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa dau dovada in cadrul sedintelor Comitetului pentru produse medicinale veterinare sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate mai sus.
Data ....................
Semnatura
..............................
____
1 Se vor indica denumirea societatii si natura participarii financiare/detinere actiuni.
2 Se vor indica activitatea desfasurata, denumirea societatii si tipul de contract.
3 Se vor indica denumirea societatii si natura studiilor sau a lucrarilor stiintifice.
4 Se vor indica denumirea societatii si denumirea produsului/produselor pentru care s-a/s-au intocmit raport/rapoarte de expertiza.
5 Se vor indica denumirea societatii si natura activitatii de consiliere.
6 Se vor indica denumirea societatii, subiectul conferintelor, colocviilor, actiunilor de formare.
7 Se vor indica denumirea societatii si natura activitatii.
8 Se vor indica denumirea societatii si institutia beneficiara a varsamantului.
9 Se vor indica denumirea societatii si natura activitatii.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 408 din data de 18 iunie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul