updated 11:27 AM UTC, Sep 26, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 56 din 21 iunie 2010

ORDIN nr. 56 din 21 iunie 2010 pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte
Vazand Referatul de aprobare comun nr. 70.531 din 24 februarie 2010, respectiv nr. 822 si nr. 1.629 din 21 iunie 2010, intocmit de Directia generala politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si de Directia generala siguranta alimentelor si de Directia de coordonare a punctelor de inspectie la frontiera din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 32 si 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,
tinand cont de prevederile art. 13, 14 si 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte,
luand in consideratie prevederile art. 14 si 15 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor,
avand in vedere prevederile art. 5 alin. (5) si ale art. 12 si 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicata,
in temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) lit. h) si ale art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit urmatorul ordin:
Art. 1

Prezentul ordin stabileste cadrul juridic national cu privire la punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor ecologice provenite din tari terte si tari terte cu echivalenta, in conformitate cu prevederile art. 32 si 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 si ale art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte.
Art. 2

in sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)certificat de inspectie/control - documentul emis de autoritatile competente dintr-o tara terta sau o tara terta cu echivalenta, pentru un lot de produse agroalimentare ecologice care confirma ca produsele respective sunt obtinute in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, al carui model este prevazut in anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei;
b)document justificativ - documentul emis de o autoritate sau de un organism de control dintr-o tara terta sau o tara terta cu echivalenta, care cuprinde informatii ce permit identificarea operatorului economic care a desfasurat ultima operatiune, tipul si gama de produse agroalimentare ecologice, precum si perioada de valabilitate a acestora, in conformitate cu art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, al carui model este prevazut in anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei;
c)extrasul certificatului de inspectie/control - documentul care insoteste fiecare dintre subloturile rezultate in urma divizarii unui lot, al carui model este prevazut in anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei, si care este vizat de catre autoritatea definita la lit. f);
d)lot - cantitate de produse care are unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinata, prevazute in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.549/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, care face obiectul unui certificat de inspectie/control si care este expediata cu acelasi mijloc de transport si importata din aceeasi tara terta;
e)importator - persoana fizica sau juridica care prezinta un lot de produse agroalimentare ecologice pentru efectuarea controalelor oficiale in vederea punerii in libera circulatie pe piata Uniunii Europene, in nume personal sau printr-un reprezentant;
f)autoritatea competenta de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice - personalul de specialitate angajat in posturile de inspectie la frontiera din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu atributii in controlul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, respectiv personalul specializat angajat al directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, in cazul in care importul se deruleaza prin alte puncte de intrare din Uniunea Europeana, altele decat posturile de inspectie la frontiera, punctele de intrare, punctele de iesire si punctele de intrare desemnate pe teritoriul Romaniei;
g)autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana - directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
h)primul destinatar - persoana fizica sau juridica care receptioneaza lotul importat in vederea pregatirii suplimentare sau comercializarii ulterioare a acestuia;
i)cerere initiala pentru punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte - cerere adresata Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de catre importatorii de produse agroalimentare ecologice;
j)cerere suplimentara pentru punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte - cerere adresata de catre importator Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru alte cazuri decat cele specificate in cererea initiala, definita la lit. i);
k)autorizatia de import - autorizatia pentru importul unui lot de produse agroalimentare ecologice provenite din tari terte, eliberata importatorului de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei, cu o valabilitate de 12 luni de la data emiterii;
l)antrepozit vamal - un spatiu aprobat in conditiile legii de autoritatile vamale si aflat sub controlul acestora, in care marfurile pot fi depozitate conform conditiilor prevazute la art. 98 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar;
m)regimul de perfectionare activa in regim cu suspendare - supunerea pe teritoriul Romaniei la una sau mai multe operatiuni de transformare sau prelucrare a marfurilor straine destinate a fi reexportate, in afara teritoriului vamal al Uniunii Europene, sub forma de produse finite, fara a face obiectul incasarii drepturilor de import sau al masurilor de politica comerciala;
n)procesare - operatiunile de conservare si/sau procesare a produselor ecologice, inclusiv sacrificarea si transarea, in cazul produselor de origine animala, precum si ambalarea, etichetarea si/sau modificarea etichetelor privind modul de productie ecologic;
o)tari terte cu echivalenta - tarile terte incluse in lista prezentata in anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei, al caror sistem de productie este echivalent principiilor si normelor aplicabile productiei ecologice specificate in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului si ale caror masuri de control au o eficienta echivalenta cu regulamentul sus-mentionat;
p)tari terte - tarile terte care nu sunt incluse in anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei.
Art. 3

(1)Autoritatile responsabile pentru punerea in aplicare a prezentului ordin sunt:

a)Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, autoritatea competenta pentru autorizarea importului din tari terte si tari terte cu echivalenta, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, care elibereaza autorizatia de import si care completeaza si vizeaza casuta a 16-a a certificatului de inspectie/control;
b)Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, autoritatea responsabila pentru efectuarea controalelor la importul de produse agroalimentare ecologice provenite din tari terte si din tari terte cu echivalenta, derulate prin posturile de inspectie la frontiera, prevazute in anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontiera in care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin alte puncte de intrare din Uniunea Europeana, altele decat posturile de inspectie la frontiera, punctele de intrare, punctele de iesire si punctele de intrare desemnate pe teritoriul Romaniei.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (7) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate delega organismului de inspectie si certificare al importatorului competenta de a viza casuta a 16-a a certificatului de inspectie/control.
Art. 4

Punerea in libera circulatie pe teritoriul Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte si tari terte cu echivalenta se realizeaza dupa efectuarea controalelor la posturile de inspectie la frontiera sau la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla punctele finale de import, in cazul in care importul se deruleaza prin alte puncte de intrare de pe teritoriul Uniunii Europene, altele decat posturile de inspectie la frontiera, punctele de intrare, punctele de iesire si punctele de intrare desemnate pe teritoriul Romaniei.
Art. 5

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are urmatoarele atributii:
a)sa verifice cererea initiala de punere in libera circulatie a produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte si toate documentele justificative ale acesteia;
b)sa verifice, atunci cand se solicita, cererea suplimentara de punere in libera circulatie a produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte si toate documentele justificative ale acesteia;
c)sa elibereze importatorului autorizatia de import al produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, dupa aprobarea cererii initiale;
d)sa elibereze o autorizatie pentru suplimentarea importurilor de produse agroalimentare ecologice provenite din tari terte, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, dupa aprobarea cererii suplimentare;
e)sa tina evidenta autorizatiilor eliberate in Registrul de acordare a autorizatiilor de import;
f)sa puna la dispozitia celor interesati lista importatorilor in agricultura ecologica.
Art. 6

(1)Pentru punerea in libera circulatie pe teritoriul Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice importate, care provin din tari terte, autoritatea competenta de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice are urmatoarele atributii:

a)sa verifice documentele care insotesc lotul de produse importate, respectiv certificatul de inspectie/control, completat si vizat in prealabil la casuta a 16-a de catre organismul de inspectie si certificare al importatorului, caruia Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale i-a delegat aceasta competenta, precum si autorizatia de import;
b)sa verifice conformitatea transportului cu informatiile din documentele insotitoare, pentru a se asigura ca acestea din urma corespund cu marfa transportata si cu eticheta produsului; la verificarea etichetei produsului agroalimentar ecologic se vor avea in vedere prevederile art. 23 si 24 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, respectiv prezenta mentiunilor referitoare la modul de productie ecologic, denumirea si codul organismului de inspectie si certificare care a certificat produsul si, incepand cu data de 1 iulie 2010, prezenta pe eticheta produsului a siglei comunitare specifice modului de productie ecologic;
c)sa completeze si sa vizeze casuta a 17-a a certificatului de inspectie/control, daca loturile sunt conforme.
(2)Pentru punerea in libera circulatie pe teritoriul Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice importate, care provin din tari terte sau tari terte cu echivalenta, autoritatea competenta de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice are urmatoarele atributii:

a)sa verifice documentele care insotesc lotul de produse agroalimentare ecologice importate, respectiv certificatul de inspectie/control;
b)sa verifice conformitatea transportului cu informatiile din documentele insotitoare, pentru a se asigura ca acestea din urma corespund cu marfa transportata si cu eticheta produsului; la verificarea etichetei produsului agroalimentar ecologic se vor avea in vedere prevederile art. 23 si 24 din Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, respectiv prezenta mentiunilor referitoare la modul de productie ecologic, denumirea si codul organismului de inspectie si certificare care a certificat produsul si, incepand cu data de 1 iulie 2010, prezenta pe eticheta produsului a siglei comunitare specifice modului de productie ecologic;
c)sa completeze si sa vizeze casuta a 17-a a certificatului de inspectie/control daca loturile sunt conforme.
Art. 7

(1)in cazul in care un lot de produse agroalimentare ecologice importate din tari terte sau din tari terte cu echivalenta supuse unor proceduri vamale speciale este plasat in regim de antrepozit vamal si in regim de perfectionare activa in sistem cu suspendare, autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana are urmatoarele atributii:

a)verifica prezenta in original a certificatului de inspectie/control care insoteste lotul;
b)vizeaza casuta a 14-a a extrasului certificatului de inspectie/control;
c)inapoiaza, in original, certificatul de inspectie/control importatorului prevazut la casuta a 11-a a acestui certificat, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1), al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
(2)Atunci cand un lot de produse in cadrul unui regim vamal cu suspendare care provine dintr-o tara terta urmeaza sa fie supus unei divizari in subloturi, intr-un antrepozit vamal de pe teritoriul Romaniei, inainte de a fi pus in libera circulatie in Uniunea Europeana, lotul respectiv trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)fiecare sublot trebuie insotit de un extras al certificatului de inspectie/control, precum si de o copie a certificatului de inspectie/control. Extrasul certificatului de inspectie/control este prezentat autoritatii competente din statul membru de destinatie care verifica sublotul respectiv in vederea punerii acestuia in libera circulatie. Orice copie a certificatului de inspectie/control si a extrasului certificatului poarta mentiunea "COPIE" sau "DUPLICAT", tiparita sau stampilata;
b)extrasul certificatului de inspectie/control este vizat la casuta a 14-a de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana pe raza careia se afla antrepozitul vamal unde a fost realizata divizarea lotului in subloturi;
c)importatorul initial al lotului, prevazut la casuta a 11-a a certificatului de inspectie/control, pastreaza acest certificat in original si o copie a fiecarui extras al certificatului.
Art. 8

Importatorii de produse agroalimentare ecologice au urmatoarele obligatii:
a)sa se inregistreze in fiecare an ca operatori in agricultura ecologica la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
b)sa adreseze o cerere initiala pentru punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte, valabila numai pentru lotul de produse in cauza, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, insotita de toate documentele justificative ale acesteia, care sa ateste ca produsele specificate in cerere au fost obtinute conform prevederilor normelor de productie, procesare si control echivalente cu cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
c)in cazul in care doresc sa importe produse agroalimentare ecologice din alta tara terta, produse care nu sunt specificate in cererea initiala sau cantitati de produse mai mari decat cele mentionate in cererea initiala, sa adreseze o cerere suplimentara pentru punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, insotita de toate documentele justificative ale acesteia;
d)sa pastreze, pentru o perioada de cel putin 2 ani, certificatul de inspectie/control in original sau extrasele certificatului de inspectie/control, la dispozitia autoritatilor;
e)sa prezinte documentele insotitoare, conform prevederilor prezentului ordin si sa se supuna verificarii inspectorilor autoritatii de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice;
f)sa comunice Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cantitatea de produse agroalimentare ecologice importate, pentru fiecare lot.
Art. 9

(1)Produsele agroalimentare ecologice de origine animala se supun si regulilor prevazute de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune prevederile Directivei Consiliului 97/78/CEE care stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 24 din 30 ianuarie 1998.
(2)Produsele agroalimentare ecologice de origine nonanimala se supun si regulilor prevazute de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export, tranzit si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 11

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 721/2003 pentru aprobarea Regulilor privind importul si exportul produselor agroalimentare ecologice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 7 octombrie 2003.
Art. 12

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
ANEXA Nr. 1:

CERERE INItIALapentru punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din terte tari, conform art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte
Se aproba,Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii RuraleDirectia generala ......................................Director general .......................................
IMPORTANT
- Va rugam sa completati formularul la calculator sau manual, cu majuscule si cu cerneala neagra.
- Va rugam sa transmiteti cererea impreuna cu toate documentele anexate in original la urmatoarea adresa: Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, Romania
SECtIUNEA A: Proceduri aplicate in Uniunea Europeana

Partea 1: Informatii privind importatorul*

1.Denumirea societatii comerciale |_____________________________|

Adresa postala si numarul de inregistrare la MADR |______________________________________________|
Persoana de contact |_________________________________|
Telefon |___________________________| Fax |________________________________|
E-mail |___________________________|
2.Numele organismului de inspectie si certificare din Romania

|___________________________________________________|
Nr. cod organism de inspectie |_______________________|
Indicati anexarea copiei de pe licenta de import |_______________________|
______
* Importatorul trebuie sa aiba sediul in Romania.
______
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
Partea 2: Informatii cu privire la produsul/produsele care va/vor fi importate

3.tara terta din care produsul/produsele agroalimentar/ agroalimentare ecologic/ecologice se va/vor importa:

|_________________________________________________________________________|
4.Lista produselor agricole si/sau alimentare ecologice care se vor importa si cantitatea anuala estimata:

Descrierea produselor
Denumirea stiintifica
Codul din nomenclatura combinata
Din conversie (C)* Ecologic (E)
Cantitatea anuala estimata(Va rugam indicati unitatea de masura: kg, 1)
* Va rugam sa indicati inceputul perioadei de conversie.
in caz de necesitate, continuati lista prevazuta la pct. 4 sau anexati o noua pagina si bifati patratul alaturat.
|_|
Lista produselor continua in anexa nr. .............(in situatia in care anexati o noua pagina).
Daca produsele sunt compuse din mai multe ingrediente si auxiliari tehnologici, va rugam sa le indicati in fisa produsului (anexa A). Folositi o fisa separata pentru fiecare produs, anexati eticheta produsului si bifati patratul alaturat.
|_|
Produs compus, vezi anexa A
________________
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
SECtIUNEA B: Procedee aplicate in terte tari

Partea 3: Informatii cu privire la exportatorul din tara terta

5.Denumirea societatii comerciale |______________________________________________|

Adresa postala completa |________________________________________________________|
Persoana de contact |__________________________________________________________|
Telefon |___________________________________________________________________|
Fax |_______________________________________________|
E-mail |______________________________________________|
6.Numele organismului de inspectie si certificare al exportatorului

Denumirea:
Data ultimei inspectii:
Adresa postala completa |______________________________________________|
Persoana de contact |___________________________________________________|
Telefon |______________________________| Fax |___________________________|
E-mail |_____________________________|
Conformitatea cu EN 45011 sau ISO 65:
|_|
Indicati anexarea copiei de pe declaratia/documentul de acreditare
Va rugam sa precizati modalitatea prin care echivalenta certificarii detinuta de furnizorul exportatorului este evaluata de organismul de inspectie si certificare al exportatorului, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.
|_|
Informatia este inclusa in anexa nr. ..............
Daca exportatorul este inspectat de mai multe organisme de inspectie, va rugam sa indicati denumirea si adresa tuturor acestor organisme.
|_|
Informatia este inclusa in anexa nr. ..............
Va rugam sa anexati dovada inregistrarii/aprobarii organismului de inspectie si certificare de catre autoritatea competenta din tara terta.
|_|
Informatia este inclusa in anexa nr. ..............
___________
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
7.Se completeaza numai in cazul in care organismul de inspectie si certificare este diferit fata de cel prevazut la pct. 6.

Va rugam sa indicati numele si adresa organismului din tara terta responsabil cu emiterea certificatelor de inspectie/control conform prevederilor art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei, pentru produsele care vor fi importate in Uniunea Europeana.

Nu este cazul |_|
Numele organismului de inspectie si certificare |_________________________________________|
Adresa postala completa |__________________________________________________________|
Persoana de contact |______________________________________________________________|
Telefon |______________________________|
Fax |_________________________________|
E-mail |_______________________________|
Partea 4: Informatii privind operatorul care a efectuat ultima operatiune de procesare in tara terta

Va rugam sa bifati patratul alaturat numai daca exportatorul si operatorul care au efectuat ultima operatiune de procesare sunt identici. in acest caz nu se completeaza partea a 4-a.

Identic cu exportatorul |_|
8.Denumirea societatii comerciale |_______________________________________________|

Adresa postala completa |_______________________________________________________|
Persoana de contact |___________________________________________________________|
Telefon |____________________________________|
Fax |_______________________________________|
E-mail |____________________________________|
9.Numele organismului de inspectie si certificare al acestui operator

|_| Identic cu cel al exportatorului
Daca nu:
Nume:
Data ultimei inspectii:
Dovada conformitatii cu standardul ISO 65/EN 45011
Bifati anexarea certificatului de acreditare
|_|
______________
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
Partea 5: Informatii cu privire la unitatile de procesare si de productie agricola din terte tari

Va rugam sa bifati patratul de mai jos, daca mai mult de 3 unitati de procesare si/sau mai mult de 5 unitati de productie agricola sunt implicate.
in acest caz, va rugam sa anexati o schema care sa indice fluxul produsului, toate unitatile de procesare si productie agricola implicate, incluzand urmatoarele informatii:
1.unitati de procesare: denumirea si adresa, tara terta, organismul de inspectie si certificare din tara terta, data ultimei inspectii;
2.unitatile de productie agricola: denumirea si adresa, tara terta, organismul de certificare din tara terta, suprafetele certificate ecologic si cele conventionale, inceputul perioadei de conversie, data primei si ultimei inspectii.
Va rugam sa anexati copiile certificatelor disponibile.
Daca anexati la cerere o schema cu toate informatiile solicitate, nu este necesar sa completati pct. 10 si 12, insa este obligatoriu sa completati pct. 11 si 13.
Anexez schema logica in anexa nr. ...... |_|
10.Datele unitatilor de procesare

Denumirea si adresa
tara terta
A

Tipul procesarii
Organismul de inspectie si certificare
|_| Identic cu cel al exportatorului
Denumirea completa
Adresa


Denumirea si adresa
tara terta
B

Tipul procesarii
Organismul de inspectie si certificare
|_| Identic cu cel al exportatorului
Denumirea completa
Adresa


Denumirea si adresa
tara terta
C

Tipul procesarii
Organismul de inspectie si certificare
|_| Identic cu cel al exportatorului
Denumirea completa
Adresa


*Dovada conformitatii cu ISO 65 - conformitatea organismului de inspectie si certificare
Va rugam sa faceti referire la modul de acreditare, folosind urmatoarele numere:
1:confirmarea de catre o autoritate competenta;
2:certificatul de acreditare.
____
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
11.Reguli de productie si masuri de inspectie in cazul unitatilor de procesare din tarile terte:

Va rugam sa indicati existenta tuturor diferentelor dintre cerintele referitoare la regulile de productie si masurile de inspectie din tara terta si cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului si in Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul.
Nu exista diferente |_|
Exista diferente, vezi anexa ............ |_|
12.Datele unitatilor de productie agricola

Denumirea si adresa
Suprafete in agricultura ecologica si in agricultura conventionala
D
Ecologic (ha) Conventional (ha)
tara terta
inceputul perioadei de conversie

Produs procesat/Statutul: conventional (CO), in conversie (C), ecologic(E)
Organism de certificare
|_| Identic cu cel al exportatorului
Denumirea completa
Adresa


Denumirea si adresa
Suprafete in agricultura ecologica si in agricultura conventionala
E
Ecologic (ha) Conventional(ha)
tara terta
inceputul perioadei de conversie

Produs procesat/Statutul: conventional (CO), in conversie (C), ecologic (B)
Organism de certificare
|_| Identic cu cel al exportatorului
Denumire completa
Adresa


* Dovada conformitatii cu ISO 65 - conformitatea organismului de inspectie si certificare
Va rugam sa faceti referire la modul de acreditare, folosind urmatoarele numere:
1:confirmarea de catre o autoritate competenta;
2:certificatul de acreditare.
____
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
Denumirea si adresa
Suprafete in agricultura ecologica si in agricultura conventionala
Data primei inspectii
F
Ecologic (ha)
Conventional (ha)

tara terta
inceputul perioadei de conversie
Data ultimei inspectii


Organism de certificare
|_| Identic cu cel al exportatorului
Denumirea completa
Adresa
Dovada conformitatii cu ISO 65*Denumirea si adresa
Suprafete in agricultura ecologica si in agricultura conventionala
Data primei inspectii
G
Ecologic (ha)
Conventional(ha)


inceputul perioadei de conversie
Data ultimei inspectii
tara terta


Produs procesat/Statutul: conventional (CO), in conversie (C), ecologic (B)
Organism de certificare
|_| Identic cu cel al exportatorului
Denumirea completa
Adresa
Dovada conformitatii cu ISO 65*Denumirea si adresa
Suprafete in agricultura ecologica si in agricultura conventionala
Data primei inspectii
H
Ecologic (ha) Conventional (ha)


inceputul perioadei de conversie
Data ultimei inspectii
tara terta


Produs procesat/Statutul: conventional (CO), in conversie (C), ecologic (B)
Organism de certificare
|_| Identic cu cel al exportatorului
Denumirea completa
Adresa
Dovada conformitatii cu ISO 65** Dovada conformitatii cu ISO 65 - conformitatea organismului de inspectie si certificare
Va rugam sa faceti referire la modul de acreditare, folosind urmatoarele numere:
1:confirmarea de catre o autoritate competenta;
2:certificatul de acreditare.
13.Reguli de productie si masuri de inspectie pentru unitatile de productie agricola din tari terte

Cooperative, grupuri de producatori sau producatori contractati care iau parte in productie?
Nu exista |_|
Exista, vezi lit. B |_|
Va rugam sa indicati existenta diferentelor dintre cerintele referitoare la regulile de productie si masurile de inspectie din tara terta si cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului si in Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei.
Nu exista diferente |_|
Exista diferente, vezi lit. B |_|
____
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
Partea 6: Documentatie complementara

14.Documente atasate

Va rugam sa indicati documentatia disponibila din cererea adresata autoritatii responsabile.
Bifati patratele corespondente.
Atasati rapoartele de inspectie ale organismului de certificare din tara/tarile terta(e), pentru:
|_| exportator
|_| unitati de procesare/transformare
|_| unitati de productie agricola.
Partea 7: Declaratii

15.Declaratia organismului de inspectie si certificare al exportatorului din tara terta

Prezenta cerere a fost intocmita de organismul de inspectie si certificare ..................................................
Fiecare pagina din prezenta cerere este stampilata si semnata de catre organismul nostru de inspectie si certificare. Unitatile mentionate in partile a 3-a, a 4-a si a 5-a ale cererii se supun regulilor de productie si procedurilor de control privind productia produselor obtinute din agricultura ecologica.
Prin prezenta declar ca:
- pentru fiecare produs mentionat in partea a 2-a, furnizat de exportator si primit de catre furnizorii mentionati in partile a 4-a si a 5-a, au fost identificate si examinate diferentele dintre regulile de productie si procedurile de control aplicate in tara terta si cerintele prevazute in titlurile III si IV din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
- luand cunostinta de aceste diferente, consideram ca regulile de productie aplicate sunt cel putin echivalente cu cerintele prevazute in titlurile III si IV din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, iar masurile si cerintele de inspectie sunt la fel de eficiente ca si cele prevazute in regulamentul mentionat mai sus. Masurile de inspectie sunt aplicabile in permanenta;
- este pus in aplicare, in toate stadiile lantului de productie supus masurilor de inspectie, un sistem permanent care asigura neutilizarea organismelor modificate genetic si a derivatelor acestora.
Data ...........................
Semnatura ......................
Functia detinuta in cadrul organismului de inspectie si certificare ............................................................
Numele si prenumele cu majuscule:
16.Declaratia importatorului din Romania

Baza legala pentru cererea initiala pentru punerea in circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din terte tari este art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei.
Prin prezenta declar urmatoarele:
- cunosc reglementarile referitoare la importul produselor ecologice din terte tari;
- produsele pe care intentionez sa le import pe piata Uniunii Europene indeplinesc prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului si ale Regulamentului (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei;
- accept sanctiunile prevazute la art. 30 din Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
Data ...........................
Semnatura ....................
Numele si prenumele cu majuscule:
_____
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
Partea 8:

17.Numai in cazul produselor compuse din mai multe ingrediente si/sau in cazul aplicarii auxiliarilor tehnologici

Denumirea produsului:
Reteta de procesare a produsului si timpul necesar procesarii:

Denumirea ingredientelor
%
Ingrediente de origine ecologica:


TOTAL
-

Ingrediente nonecologice:

Total


Produse si substante folosite in productia ecologica si procesata


Total

100%
Lista auxiliarilor tehnologici si a altor produse utilizate
Auxiliari tehnologici si alte produse [a se vedea anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei]
____
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
18.Numai in cazul grupurilor de producatori

18.1.Date referitoare la grupul de producatori

Tipul grupului:
Cooperativa |_| Producatori sub contract |_| Altele |_| (Va rugam sa specificati)
Numarul micilor exploatatii la data ultimei inspectii:
18.2.Sistemul de control intern (SCI)

NOTa:
Va rugam sa bifati patratul corespunzator. Daca raspunsul este "Da", va rugam sa faceti referire la numarul de pagina corespunzator al ultimului raport de inspectie al organismului de inspectie extern responsabil pentru grupul de producatori.
Contractele producatorilor acopera conformitatea cu regulile de productie ecologica si datele privind SCI sunt disponibile?
|_| DA, vezi .................................... |_| NU
Responsabilitatile pentru SCI sunt definite in interiorul administratiei grupului?
|_| DA, vezi .................................... |_| NU
Este disponibila o descriere a fiecarei mici exploatatii, incluzand cartarea parcelelor agricole, a instalatiilor de procesare sau de stocaj ?
|_| DA, vezi .................................... |_| NU
Asistenta tehnica este separata de inspectia interna?
|_| DA, vezi .................................... |_| NU
Inspectia interna se executa cel putin o data pe an si acopera 100% din micile exploatatii pe an?
|_| DA, vezi .................................... |_| NU
Sanctiunile ca urmare a iregularitatilor sunt impuse de grupul de producatori membrilor acestui grup?
|_| DA, vezi .................................... |_| NU
18.3.Inspectia externa

NOTa:
Va rugam sa bifati patratul corespunzator. Daca raspunsul este "Da", va rugam sa faceti referire la numarul de pagina corespunzator al ultimului raport de inspectie al organismului de inspectie extern responsabil pentru grupul de producatori.
Nr. micilor exploatatii supuse inspectiei externe la data ultimei inspectii:

Procentul micilor exploatatii supuse inspectiei externe la data ultimei inspectii:
%
Sistemul de control intern (SCI) este evaluat de organismul de control?
|_| DA, vezi .................................... |_| NU
Modul de functionare si eficacitatea SCI sunt confirmate de organismul de control?
|_| DA, vezi .................................... |_| NU
____
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
ANEXA Nr. 2:

CERERE SUPLIMENTARapentru punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din terte tari, conform art. 19 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte
Se aprobaMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii RuraleDirectia generala ..............................................Director general ................................................Nr. ............................ din ..................................
IMPORTANT
- Va rugam sa completati formularul la calculator sau manual, cu majuscule si cu cerneala neagra.
- Va rugam sa transmiteti cererea impreuna cu toate documentele anexate in original la urmatoarea adresa: Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, Romania.
Partea 1: Informatii privind importatorul

1.Denumirea firmei |___________________________|

Schimbarea adresei sau a persoanei de contact |___________________________|
Partea 2: Informatii privind autorizatia de comercializare

2.Numarul autorizatiei de comercializare |_______________________________|

tara terta |________________________________|
Exportator |______________________________|
Organismul de inspectie si certificare al exportatorului |________________________|
____
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
Partea 3: Declaratii

3.1.Declaratia organismului de inspectie si certificare al exportatorului din tara terta

Prezenta cerere a fost intocmita de organismul de inspectie si certificare .........................................
Toate paginile din prezenta cerere sunt stampilate si semnate de catre organismul nostru de control.
Prin prezenta declar ca:
|_| datele si declaratiile din cererea initiala pentru punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene sunt valabile;
|_| nicio schimbare majora nu s-a produs;
|_| schimbarile majore sunt pentru produsele (vezi anexa nr. .....).
Luand cunostinta de rezultatele ultimelor inspectii, consideram ca regulile de productie aplicate sunt cel putin echivalente cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul, iar masurile si cerintele de inspectie sunt la fel de eficiente ca cele prevazute in regulamentul mai sus mentionat. Masurile de inspectie sunt aplicabile in permanenta.
Data ...........................
Semnatura ......................
Functia detinuta in cadrul organismului de inspectie si certificare ...................................................
Numele si prenumele cu majuscule:
3.2.Declaratia importatorului din Romania

Baza legala pentru cererea mea este Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.
Prin prezenta declar pe propria raspundere urmatoarele:
|_| produsele pe care intentionez sa le import indeplinesc conditiile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
|_| datele si declaratiile din cererea pentru autorizarea importului sunt valabile;
|_| nicio schimbare majora nu s-a produs;
|_| schimbarile majore sunt pentru produsele (vezi anexa nr. ......).
Data ...........................
Semnatura ......................
Numele si prenumele cu majuscule:
___
stampila si semnatura organismului de inspectie si certificare al exportatorului
ANEXA Nr. 3:

ROMaNIAMINISTERUL AGRICULTURII sI DEZVOLTaRII RURALEDirectia generala ..........................................................Nr. ......................../....................................
Se aproba
Director general
AUTORIZAtIE
Subiect: Autorizarea importului de produse agroalimentare ecologice provenite din tari terte in vederea punerii in libera circulatie pe piata Uniunii Europene
Referitor la cererea initiala pentru importul in Uniunea Europeana al produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte, conform art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte, depusa de operatorul economic .................................................................., inregistrata la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Directia generala .................................................................... cu nr. .......................... din ................................,Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale autorizeaza prin prezentul document cu nr. ......................... din data de ........................ punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor ecologice provenite din tari terte.
1. Denumirea, reprezentantul legal si adresa importatorului

2. Numele si codul organismului de inspectie si certificare al importatorului

3. tarile terte de provenienta a produsului/produselor

4. Denumirea produsele agricole si/sau alimentare (inclusiv denumirea stiintifica)

5. Cantitatea anuala estimata (kg, l, t, buc.)

6. Denumirea societatii, reprezentantul legal si adresa exportatorului

7. Numele si codul organismului de inspectie si certificare al exportatorului

in Cererea initiala nr. .............../......................, adresata de operatorul economic ............................................................ ,se confirma ca produsele agroalimentare ecologice care se importa in vederea punerii in libera circulatie pe piata Uniunii Europene au fost obtinute in conformitate cu reguli de productie echivalente cu cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, in cadrul unui sistem de control a carui eficacitate corespunde cerintelor cuprinse in regulamentul mai sus mentionat, iar masurile de inspectie sunt aplicate in permanenta.
Acest document va fi prezentat de importator, in original, in momentul trecerii prin punctul de inspectie la frontiera, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.235/2008 al Consiliului si ale Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 51/56/2010 pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte.
Prezentul document este valabil pana la data de .................................
ANEXA Nr. 4:

ROMaNIAMINISTERUL AGRICULTURII sI DEZVOLTaRII RURALEDirectia generala ..........................................................
Nr. ......................../........................
Se aproba
Director general
AUTORIZAtIE
Subiect: Autorizarea suplimentara a importului de produse agroalimentare ecologice provenite din tari terte in vederea punerii in libera circulatie pe piata Uniunii Europene
Referitor la cererea suplimentara pentru importul in Uniunea Europeana al produselor agroalimentare ecologice provenite din tari terte, conform art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte, depusa de operatorul economic ............................................................................., inregistrata la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Directia generala ..................................................................... cu nr. .......................... din .................................,Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale autorizeaza prin prezentul document cu nr. ......................... din data de ........................ punerea in libera circulatie pe piata Uniunii Europene a produselor ecologice provenite din tari terte.
1. Denumirea operatorului economic, reprezentantul legal si adresa importatorului

2. Numele si codul organismului de inspectie si certificare al importatorului

3. tarile terte de provenienta a produsului/produselor

4. Denumirea produsele agricole si/sau alimentare (inclusiv denumirea stiintifica)

5. Cantitatea anuala estimata (kg, l, t, buc.)

6. Denumirea societatii, reprezentantul legal si adresa exportatorului

7. Numele si codul organismului de inspectie si certificare al exportatorului

in Cererea suplimentara nr. ............../....................., adresata de operatorul economic ....................................................,se confirma ca produsele agroalimentare ecologice care se importa in vederea punerii in libera circulatie pe piata Uniunii Europene au fost obtinute in conformitate cu reguli de productie echivalente cu cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, in cadrul unui sistem de control a carui eficacitate corespunde cerintelor cuprinse in regulamentul mai sus mentionat, iar masurile de inspectie sunt aplicate in permanenta.
Acest document va fi prezentat de importator, in original, in momentul trecerii prin punctul de inspectie la frontiera, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.235/2008 al Consiliului si ale Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 51/56/2010 ..................... pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte.
Prezentul document este valabil pana la data de .................................
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 439 din data de 30 iunie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul