updated 8:59 AM UTC, Mar 30, 2023 Europe/Bucharest

Ordin privind substantele nedorite din furaje

Un nou Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substantele nedorite din furaje

Proiectul de Ordin armonizeaza legislatia Romaniei privind producerea furajelor cu Regulamentului (UE) nr. 574/2011 al Comisiei de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de nitriti, melamina, Ambrosia spp. si transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum si de consolidare a anexelor I si II, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 159 din 17 iunie 2011.

Conform prevederilor Ordinului produsele destinate furajelor care au un continut dintr-o substanta nedorita ce depaseste nivelurile maxime stabilite in anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei nu pot fi amestecate in vederea diluarii cu aceleasi produse destinate furajelor sau cu alte asemenea produse.

Pentru a reduce sau elimina sursele de substante nedorite din produsele destinate furajelor, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in cooperare cu operatorii economici, efectueaza investigatii pentru a identifica sursele de substante nedorite, in cazul in care nivelurile maxime sunt depasite si in cazurile in care se detecteaza niveluri crescute ale unor astfel de substante, avand in vedere nivelurile de baza. Anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei stabileste pragurile de actiune pentru a declansa astfel de investigatii


Mai jos va prezentam textul integral:


ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
substantele nedorite din furaje

Vazand Referatul de aprobare nr. 767 din 8.08.2011, intocmit de Serviciul Relatii Internationale si Programe Comunitare din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;luand in considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 574/2011 al Comisiei de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de nitriti, melamina, Ambrosia spp. si transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum si de consolidare a anexelor I si II, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011,
avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare.

presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1 - Se aproba Norma sanitara veterinara privind substantele nedorite din furaje, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare nationale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007.

Art. 4 - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/32/CE privind substantele nedorite din furaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 140 din 30 mai 2002, asa cum a fost modificata ultima data de Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de nitriti, melamina, Ambrosia spp. si transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum si de consolidare a anexelor I si II, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr.159 din 17 iunie 2011.
Art. 5 - Dispozitiile privind Ambrosia spp. din anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei se aplica de la 1 ianuarie 2012.
Art. 6 - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele
 Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor

Dr. Radu ROATIS CHETAN

Bucuresti,_____/_____/2011
Nr. ____________

Norma sanitara veterinara privind substantele nedorite din furaje

Art. 1  (1) Prezenta norma sanitara veterinara se aplica substantelor nedorite din produsele destinate furajelor.
(2) Prezenta norma sanitara veterinara se aplica fara a aduce atingere:
a) Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii destinati utilizarii in nutritia animalelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 268 din 18 octombrie 2003;
b) Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piata si utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE si 96/25/CE ale Consiliului si a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 229 din 1 septembrie 2009;
c) Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 396/2005 privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide in sau pe hrana si furajele de origine vegetala sau animala publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 70 din 16 martie 2005, in cazul in care reziduurile respective nu sunt prevazute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011;
d) legislatiei Uniunii Europene referitoare la aspectele veterinare privind sanatatea publica si sanatatea animala;

Art. 2  (1) in sensul prezentei norme sanitare veterinare, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) furaje - produse de origine vegetala sau animala, in stare naturala, proaspete sau conservate, si produse derivate din prelucrarea industriala a acestora, precum si substante organice sau anorganice, utilizate individual sau in amestec, cu sau fara aditivi pentru hranirea pe cale orala a animalelor;
b) materii prime furajere - diferite produse de origine vegetala sau animala, in stare naturala, propaspete sau conservate, precum si produsele derivate din prelucrarea industriala a acestora, substante organice ori anorganice, cu sau fara aditivi, care sunt destinate hranirii pe cale orala a animalelor fie direct, ca atare, fie dupa prelucrare, in prepararea furajelor combinate sau ca substraturi pentru premixuri;
c) aditivi furajeri aditivii, asa cum sunt definiti in Regulamentul (CE) nr. 1831/2003;
d) premixuri - amestecuri de aditivi sau amestecuri de unul sau mai multi aditivi cu substante folosite ca suport, destinate fabricarii furajelor;
e) furaje combinate - amestecuri de materii prime furajere, cu sau fara aditivi, care sunt destinate hranirii pe cale orala a animalelor sub forma de furaje complete sau complementare;
f) furaje complementare - amestecuri de furaje cu un continut ridicat de anumite substante si care, datorita compozitiei, sunt suficiente pentru o ratie zilnica numai daca sunt utilizate in combinatie cu alte furaje;
g) furaje complete - amestecuri de furaje care, datorita compozitiei lor, sunt suficiente pentru o ratie zilnica;
h) produse destinate furajelor - materii prime furajere, premixuri, aditivi, furaje si toate celelalte produse destinate utilizarii sau utilizate in hrana animalelor;
i) ratie zilnica - cantitatea medie totala de furaje, calculata pentru un continut de umiditate de 12%, necesara zilnic unui animal dintr-o anumita specie, categorie de varsta si productivitate, pentru a-i satisface toate nevoile;
j) animale animale care apartin speciilor detinute, hranite sau consumate in mod normal de oameni, precum si animale care traiesc liber in salbaticie, in cazul in care sunt hranite cu furaje;
k) punere in circulatie sau circulatie - detinerea de produse destinate furajelor, in scopul vanzarii, inclusiv oferirea pentru vanzare sau orice alta forma de transfer, liber sau nu, catre o parte terta, precum si vanzarea sau alte forme de transfer al acestora;
l) substante nedorite - orice substanta sau produs, cu exceptia agentilor patogeni, care este prezenta in si/sau pe produsul destinat furajelor si care prezinta un potential pericol pentru sanatatea animala, sanatatea publica, pentru mediu sau care poate avea efecte negative asupra productiilor animale.

Art. 3 (1) Produsele destinate furajelor pot intra in Uniunea Europeana din tari terte, in vederea utilizarii, pot fi puse in circulatie si/sau folosite in Uniunea Europeana numai daca sunt originale, de buna calitate si corespunzatoare pentru comercializare si, prin urmare, atunci cand sunt utilizate corect, nu prezinta un pericol pentru sanatatea publica, sanatatea animala sau pentru mediu sau nu pot afecta in mod negativ productia de animale.
(2) in special, se considera ca produsele destinate furajelor nu sunt in conformitate cu prevederile alin. (1) in cazul in care nivelul de substante nedorite pe care acestea il contin nu respecta limitele maxime prevazute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei.

Art. 4  (1) Substantele nedorite prevazute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei pot fi acceptate in produsele destinate furajelor sub rezerva conditiilor stabilite de regulamentul mentionat.
(2) Pentru a reduce sau elimina sursele de substante nedorite din produsele destinate furajelor, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in cooperare cu operatorii economici, efectueaza investigatii pentru a identifica sursele de substante nedorite, in cazul in care nivelurile maxime sunt depasite si in cazurile in care se detecteaza niveluri crescute ale unor astfel de substante, avand in vedere nivelurile de baza. Anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei stabileste pragurile de actiune pentru a declansa astfel de investigatii.
(3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor transmite Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene toate informatiile si constatarile relevante privind sursa si masurile luate pentru a reduce nivelul sau pentru a elimina substantele nedorite. Informatiile se transmit in cadrul raportului anual transmis Comisiei Europene in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor, cu exceptia cazurilor in care informatiile prezinta o relevanta imediata pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene. in acest ultim caz, informatiile se transmit imediat.

Art. 5 Produsele destinate furajelor care au un continut dintr-o substanta nedorita ce depaseste nivelurile maxime stabilite in anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei nu pot fi amestecate in vederea diluarii cu aceleasi produse destinate furajelor sau cu alte asemenea produse.

Art. 6 in cazul in care nu exista prevederi speciale pentru furajele complementare, acestea nu pot contine, avand in vedere proportia prescrisa pentru utilizarea acestora in ratia zilnica, niveluri din substantele nedorite mentionate de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei care sa le depaseasca pe cele pentru furaje complete.

Art. 7 (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate sa reduca provizoriu nivelul maxim existent, poate sa stabileasca un nivel maxim sau sa interzica prezenta substantei nedorite in cauza in produsele destinate furajelor, in cazul in care poate demonstra, pe baza unor informatii noi sau a reexaminarii informatiilor existente realizate dupa adoptarea dispozitiilor in cauza, ca nivelul maxim fixat in anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei sau ca o substanta nedorita care nu figureaza in acest regulament prezinta un pericol pentru sanatatea animala, sanatatea publica sau mediu.
(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor informeaza imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana cu privire la luarea unor decizii conform alin. (1), mentionand temeiul deciziei sale
(3) in situatia in care nici Consiliul, nici Comisia Europeana nu iau o decizie, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate mentine masurile pe care le-a pus in aplicare.
(4) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor face publica decizia adoptata.


Art. 8 - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa se asigure ca sunt intreprinse masuri pentru a garanta aplicarea corecta a tuturor procedurilor acceptabile in conformitate cu criterii de acceptabilitate stabilite de Comisia Europeana si ca produsele detoxifiate destinate furajelor sunt in conformitate cu prevederile anexei la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei.

Art. 9 - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa se asigure ca produsele destinate furajelor care sunt conforme cu prezenta norma sanitara veterinara nu sunt supuse altor restrictii de circulatie in ceea ce priveste prezenta substantelor nedorite, cu exceptia celor prevazute de prezenta norma sanitara veterinara si de Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Art. 10 - (1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplica si produselor destinate furajelor produse in Uniunea Europeana pentru a fi exportate in tari terte.
(2) Prevederile alin. (1) nu afecteaza dreptul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor de a autoriza reexportul in conditiile prevazute la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 care stabileste principiile si cerintele generale ale legislatiei privind alimentele, care infiinteaza Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor si stabileste proceduri in probleme de siguranta alimentelor, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 31 din 1 februarie 2002. Prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplica mutatis mutandis.

Art. 11 - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor informeaza Comisia Europeana cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.


Nr.  767/08.08.2011
Se aproba ,
PRESEDINTE SECRETAR DE STAT
Dr. Radu ROATIS CHETAN
     

REFERAT DE APROBARE

Armonizarea legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor a Romaniei cu cea a Uniunii Europene are ca scop realizarea unei echivalente autentice a masurilor sanitar - veterinare si pentru siguranta alimentelor elaborate si aplicate pe teritoriul Romaniei cu cele legiferate si aplicate in celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 574/2011 al Comisiei de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de nitriti, melamina, Ambrosia spp. si transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum si de consolidare a anexelor I si II, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 159 din 17 iunie 2011.
Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/32/CE privind substantele nedorite din furaje, a fost transpusa in legislatia nationala prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
intrucat Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei inlocuieste anexele I si II din Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului si in vederea actualizarii referintelor la legislatia comunitara este necesara abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007.
in contextul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substantele nedorite din furaje, pe care va rugam sa il aprobati pentru a fi promovat si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


sEF SERVICIU,
Conf. Dr. Alexandru POPESCU

Ultima modificareVineri, 05 Aprilie 2013 19:26
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul

Lasă un comentariu

Vă rugăm să comentați la subiect. Comentariile se moderează. Nu dăm explicații referitor la ștergerea comentariilor. Vă mulțumim.