updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

Regulamentul (UE) nr. 122/2013 al Comisiei privind stabilirea, instituirea unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, a unei liste a substantelor esentiale pentru tratamentul ecvideelor

Regulamentul (UE) nr. 122/2013 al Comisiei
din 12 februarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1950/2006 de stabilire, in conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, a unei liste a substantelor esentiale pentru tratamentul ecvideelor


(Text cu relevanta pentru SEE)
COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare [1], in special articolul 10 alineatul (3),
intrucat:
(1) Regulamentul (CE) nr. 1950/2006 al Comisiei [2] stabileste o lista de substante esentiale pentru tratamentul ecvideelor care, in temeiul derogarii de la articolul 11 din Directiva 2001/82/CE, pot fi administrate ecvideelor destinate abatorizarii pentru consumul uman, sub rezerva unei perioade de retragere de cel putin sase luni.
(2) Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare in vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substantelor farmacologic active din alimentele de origine animala [3] a modificat articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2001/82/CE pentru a include pe lista substantelor mentionate la articolul respectiv substantele care prezinta un beneficiu clinic suplimentar in comparatie cu alte optiuni de tratament disponibile pentru ecvidee, denumite in continuare "substante care prezinta un beneficiu clinic suplimentar", pe langa substantele esentiale.
(3) O substanta ar trebui sa fie inclusa in lista ca "substanta care prezinta un beneficiu clinic suplimentar" doar daca prezinta un avantaj relevant din punct de vedere clinic, bazat pe o eficacitate si o siguranta sporite, sau o contributie majora la tratament. Beneficiul clinic suplimentar poate fi rezultatul, printre altele, a unor moduri diferite de actiune, a unor profiluri farmacocinetice sau farmacodinamice diferite, a unor perioade de tratament diferite sau a unor cai diferite de administrare.
(4) Substantele enumerate in anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substantele active din punct de vedere farmacologic si clasificarea lor in functie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animala [4] nu ar trebui sa apara pe lista de substante esentiale si substante care prezinta un beneficiu clinic suplimentar. Prin urmare, este necesar sa se modifice lista prevazuta in anexa la Regulamentul (CE) nr. 1950/2006 pentru a elimina din respectiva lista substantele enumerate in Regulamentul (UE) nr. 37/2010.
(5) De asemenea, este adecvat sa se elimine din lista prevazuta in anexa la Regulamentul (CE) nr. 1950/2006 mai multe substante identificate ca alternative la substantele enumerate, care nu sunt disponibile pentru tratamentul cailor deoarece nu sunt mentionate ca "substante esentiale" sau "substante care prezinta un beneficiu clinic suplimentar" in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1950/2006 si nici nu sunt incluse in anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010.
(6) Avand in vedere schimbarile intervenite in legislatia Uniunii de la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1950/2006, trimiterile din regulamentul respectiv la legislatia relevanta privind mecanismele de control pentru ecvidee si limitele maxime de reziduuri ar trebui sa fie actualizate.
(7) Lista modificata prevazuta in anexa la prezentul regulament a fost supusa unei evaluari stiintifice efectuate de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar al Agentiei Europene pentru Medicamente instituite prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului [5].
(8) Regulamentul (CE) nr. 1950/2006 ar trebui sa fie modificat in consecinta.
(9) Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1950/2006 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Titlul Regulamentului (CE) nr. 1950/2006 se inlocuieste cu urmatorul text:
"Regulamentul (CE) nr. 1950/2006 al Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire, in conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, a unei liste a substantelor esentiale pentru tratamentul ecvideelor si a substantelor care prezinta un beneficiu clinic suplimentar".
2. Articolul 1 se inlocuieste cu urmatorul text:
"Articolul 1
Lista substantelor esentiale pentru tratamentul ecvideelor, denumite in continuare "substante esentiale", si a substantelor care prezinta un beneficiu clinic suplimentar in comparatie cu alte optiuni de tratament disponibile pentru ecvidee, denumite in continuare "substante care prezinta un beneficiu clinic suplimentar", care se aplica in temeiul derogarii de la articolul 11 din Directiva 2001/82/CE, este stabilita in anexa la prezentul regulament."
3. La articolul 2, paragraful al doilea se inlocuieste cu urmatorul text:
"Substantele care prezinta un beneficiu clinic suplimentar pot fi utilizate pentru bolile, necesitatile de tratament sau scopurile zootehnice specifice mentionate in anexa, daca ofera un avantaj relevant din punct de vedere clinic bazat pe o eficacitate sau siguranta sporite sau pe o contributie majora la tratament in comparatie cu medicamentele autorizate pentru ecvidee sau care sunt mentionate la articolul 11 din Directiva 2001/82/CE.
in sensul primului si celui de-al doilea paragraf, se iau in considerare alternativele enumerate in anexa."
4. Articolele 3 si 4 se inlocuiesc cu urmatorul text:
"Articolul 3
(1) Substantele esentiale si substantele care prezinta un beneficiu clinic suplimentar nu pot fi utilizate decat in conditiile prevazute la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2001/82/CE.
(2) Modul de tratament cu substante esentiale trebuie inregistrat in conformitate cu instructiunile mentionate in partea IX din documentul de identificare pentru ecvidee stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei [******].
Articolul 4
Orice substanta inclusa intr-una din listele din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei [] sau a carei utilizare pentru ecvidee este interzisa de legislatia Uniunii nu mai poate fi utilizata in sensul prezentului regulament.
5. La articolul 5, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
"(2) in cazul in care statele membre sau asociatiile profesionale veterinare solicita Comisiei modificarea listei din anexa, ele isi justifica cererea si anexeaza toate datele stiintifice relevante disponibile."
6. Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1950/2006 se inlocuieste cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 12 februarie 2013.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 311, 28.11.2001, p. 1.
[2] JO L 367, 22.12.2006, p. 33.
[3] JO L 152, 16.6.2009, p. 11.
[4] JO L 15, 20.1.2010, p. 1.
[5] JO L 136, 30.4.2004, p. 1.
[******] JO L 149, 7.6.2008, p. 3.
[] JO L 15, 20.1.2010, p. 1."
--------------------------------------------------
ANEXA
"
"ANEXA
Lista substantelor esentiale pentru tratamentul ecvideelor si a substantelor care prezinta un beneficiu clinic suplimentar in comparatie cu alte optiuni de tratament disponibile pentru ecvidee
Perioada de retragere pentru fiecare substanta din urmatoarea lista este de sase luni.
Indicatie | Substanta activa | Justificare si utilizare |
Anestezice, analgezice si substante utilizate in asociere cu anestezia


Sedare si premedicatie (si antagonism)

| Acepromazina | Scop: premedicatie inainte de anestezia generala, sedare usoara. Identificarea alternativelor: detomidina, romifidina, xilazina, diazepam, midazolam. Avantaje specifice: s-a observat in mod consecvent ca acepromazina reduce riscul de deces in urma anesteziei. Modul de actiune (asupra sistemului limbic) si calitatea unica a sedarii nu pot fi produse prin sedativele alfa-2 agoniste (detomidina, romifidina si xilazina) sau prin benzodiazepina (diazepam, midazolam). |


Atipamezol | Scop: antagonist al adrenoreceptorilor α-2 utilizat pentru inversarea agonistilor α-2. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: singurul tratament pentru animalele hipersensibile si in caz de supradoza. Medicament de urgenta. Utilizat in mod special in cazurile de depresie respiratorie. |


Diazepam | Scop: premedicatie si inductia anesteziilor. Tranchilizare usoara (benzodiazepina) cu efecte secundare circulatorii si respiratorii minime. Anticonvulsiv, esential pentru tratamentul atacurilor. Identificarea alternativelor: acepromazina, detomidina, romifidina, xilazina, midazolam, primidona, fenitoina. Avantaje specifice: in medicina moderna, este un element esential al protocoalelor de inductie anestezica pentru care exista o experienta considerabila privind utilizarea la ecvidee. Atunci cand este utilizat cu ketamina pentru inductia anesteziei, produce o relaxare esentiala care permite o inductie si o intubare usoare. Modul de actiune (asupra receptorului GABA) si tranchilizarea unica fara depresie cardiorespiratorie nu pot fi obtinute prin sedativele α-2 agoniste (detomidina, romifidina si xilazina) sau prin acepromazina. |


Flumazenil | Scop: antagonist intravenos pentru benzodiazepine. Anuleaza efectul benzodiazepinei in faza de recuperare dupa aplicarea tehnicilor de anestezie intravenoasa totala (AIT) Identificarea alternativelor: sarmazenil Avantaje specifice: mod diferit de actiune fata de sarmazenil, oferind mijloace suplimentare de inversare a efectului benzodiazepinei dupa efectuarea tehnicilor de anestezie intravenoasa totala. Sarmazenilul este un agonist invers partial al receptorilor benzodiazepinei, in timp ce flumazenilul este un antagonist competitiv care inhiba locul de fixare al benzodiazepinei la nivelul receptorului GABA. |


Midazolam | Scop: premedicatie si inductia anesteziilor. Tranchilizare usoara (benzodiazepina) cu efecte secundare circulatorii si respiratorii minime. Anticonvulsiv pentru tratamentul crizelor, in special la caii adulti atinsi de tetanos. Identificarea alternativelor: acepromazina, detomidina, romifidina, xilazina, diazepam, primidona, fenitoina. Avantaje specifice: asemanator cu diazepamul, dar solubil in apa, se recomanda pentru injectarea intravenoasa si este esential pentru injectarea intravenoasa in combinatie cu anestezice. Actiune cu durata mai scurta decat diazepamul. Mai bun decat diazepamul pentru manji. Anticonvulsiv, pentru tratamentul crizelor, in special la caii adulti atinsi de tetanos – preferabil diazepamului pentru o utilizare de mai multe zile datorita solubilitatii in apa. Atunci cand este utilizat cu ketamina pentru inducerea anesteziei, produce o relaxare esentiala care permite o inducere si o intubare usoare. Modul de actiune (asupra receptorului GABA) si tranchilizarea unica fara depresie cardiorespiratorie nu pot fi obtinute prin sedativele α-2 agoniste (detomidina, romifidina si xilazina) sau prin acepromazina. |


Naloxon | Obiectiv: antidot pentru opiacee, medicament de urgenta. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: nicio alternativa disponibila. |


Propofol | Obiectiv: anestezic intravenos. Inducerea anesteziei la manji. Identificarea alternativelor: sevofluran sau izofluran. Avantaje specifice: anestezic injectabil cu eliminare rapida. Unele rapoarte recente demonstreaza o ameliorare considerabila a stabilitatii circulatorii si a calitatii recuperarii in raport cu anestezicele prin inhalare. |


Sarmazenil | Scop: antagonist al benzodiazepinei. Identificarea alternativelor: flumazenil. Avantaje specifice: reversie curata a sedarii cu benzodiazepina necesara dupa injectie in timpul anesteziei intravenoase totale. Experienta clinica considerabila cu sarmazenil in comparatie cu alti candidati potentiali pentru substante esentiale. |


Tiletamina | Scop: anestezic disociativ similar cu ketamina, utilizat in special pentru anestezia pe teren. Folosit in combinatie cu zolezepamul. Identificarea alternativelor: ketamina. Avantaje specifice: utilizarea in combinatie cu zolazepam este esentiala in cazurile in care nu este posibila anestezia prin inhalare, in special in cazul anesteziei pe teren. Combinatia este, de asemenea, esentiala atunci cand anestezia produsa in combinatie cu ketamina este de durata prea mica. Aplicatiile tipice sunt: castrarea, laringotomia, deperiostarea, excizarea chisturilor si a nodulilor, repararea fracturilor faciale, aplicarea ghipsului si repararea herniilor ombilicale. |
Zolazepam | Scop: tranchilizant cu benzodiazepina utilizat in special pentru anestezia pe teren in combinatie cu tiletamina. Identificarea alternativelor: Diazepam sau midazolam. Avantaje specifice: tranchilizant cu benzodiazepina, cu actiune de durata mai lunga decat diazepamul sau midazolamul. Utilizarea in combinatie cu tiletamina este esentiala in cazul in care nu este posibila anestezia prin inhalare, mai ales in cazul anesteziei pe teren. Combinatia este esentiala atunci cand anestezia produsa in combinatie cu ketamina este prea scurta. Aplicatiile tipice sunt: castrarea, laringotomia, deperiostarea, excizarea chisturilor si a nodulilor, repararea fracturilor faciale, aplicarea ghipsului si repararea herniilor ombilicale. |
Hipotensiunea sau stimularea respiratorie in timpul anesteziei | Dobutamina | Scop: tratamentul hipotensiunii in timpul anesteziei. Identificarea alternativelor: dopamina. Avantaje specifice: terapie inotropa pozitiva, probabil mai utilizat decat dopamina, dar preferintele difera. Caii dezvolta, in general, hipotensiune in timpul anesteziei si s-a demonstrat ca mentinerea tensiunii arteriale la valori normale reduce incidenta unei rabdomiolize postoperatorii grave. Dobutamina este foarte utila in anestezia volatila la cai. |
Dopamina | Scop: tratamentul hipotensiunii in timpul anesteziei. Identificarea alternativelor: dobutamina. Avantaje specifice: dopamina este necesara la caii care nu raspund la tratamentul cu dobutamina. La manji, se utilizeaza de preferinta dopamina in loc de dobutamina. Este necesara, de asemenea, pentru tratamentul bradiaritmiilor rezistente la atropina care apar in cursul operatiilor. |
Efedrina | Scop: tratamentul hipotensiunii in timpul anesteziei. Identificarea alternativelor: dopamina, dobutamina. Avantaje specifice: necesara atunci cand dopamina sau dobutamina sunt ineficiente. Agent simpatomimetic care este similar, din punct de vedere structural, cu adrenalina. Este imposibil sa se utilizeze actiunea catecolaminelor asupra receptorilor specifici din corp, in beneficiul cailor tratati, fara a recurge la un anumit numar de catecolamine care actioneaza fiecare asupra unui profil de receptor diferit. Prin urmare, efedrina, care provoaca eliberarea de noradrenalina la nivelul terminatiilor nervoase si creste astfel contractilitatea cardiaca si controleaza hipotensiunea, este utilizata atunci cand dobutamina si dopamina sunt ineficiente. Efectul efedrinei dureaza de la cateva minute la cateva ore si se face simtit dupa o singura injectie intravenoasa, in timp ce dobutamina si dopamina nu au efect decat timp de cateva secunde pana la cateva minute si trebuie administrate prin injectare. |
Glicopirolat | Scop: prevenirea bradicardiei. Anticolinergic. Anticolinergicele constituie un tratament esential pentru prevenirea efectelor parasimpatice, precum bradicardia, si sunt folosite in mod obisnuit in chirurgia ochilor si a cailor respiratorii. Identificarea alternativelor: atropina. Avantaje specifice: glicopirolatul are un efect central limitat si este mai potrivit pentru caii constienti (inainte si dupa anestezie) decat atropina. |
Noradrenalina (norepinefrina) | Scop: insuficienta cardiovasculara. Injectie pentru tratamentul insuficientei cardiovasculare la manji. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: profilul receptor pentru catecolamina al animalului raspunde cu precizie la medicamentele care actioneaza in diferite locuri. Prin urmare, pentru a produce un efect precis, se utilizeaza o serie de catecolamine care actioneaza mai mult sau mai putin exclusivasupra unor tipuri diferite de receptori adrenergici. Noradrenalina actioneaza in special la nivelul receptorilor alfa-1 si are un efect vasoconstrictor asupra arteriolelor, ceea ce mareste tensiunea arteriala si mentine circulatia centrala. La manji, noradrenalina este, in general, singura catecolamina eficienta in tratamentul hipotensiunii. |
Analgezie | Buprenorfina | Scop: analgezie, utilizata cu sedative pentru imobilizare. Identificarea alternativelor: butorfanol, fentanil, morfina si petidina. Avantaje specifice: analgezic opioid, agonist partial al receptorului μ. Actiunea la nivelul receptorului μ produce o mai buna analgezie decat opioidele agoniste ale receptorului κ, precum butorfanolul. Analgezic cu actiune de lunga durata. Datorita caracterului agonist partial, are proprietati limitate de dependenta si de depresor respirator. Opioidele cu actiune lunga si cu actiune scurta au indicatii diferite, de aceea este necesar sa existe posibilitatea alegerii mai multor substante alternative. |
Fentanil | Scop: analgezie. Identificarea alternativelor: butorfanol, buprenorfina, morfina si petidina. Avantaje specifice: Opiod agonist al receptorului μ, actiunea la nivelul receptorului μ produce o mai buna analgezie decat opioidele agoniste ale receptorului κ, precum butorfanolul. Actiune de foarte scurta durata datorita metabolismului si excretiei rapide. Fentanilul este singurul opioid utilizat la cai care este potrivit pentru administrarea prin injectare si prin plasture cutanat. Foarte eficient pentru calmarea durerii. |
Morfina | Scop: analgezie. Identificarea alternativelor: butorfanol, buprenorfina, petidina si fentanil. Avantaje specifice: analgezic opioid, agonist complet al receptorului μ. Actiunea la nivelul receptorului μ produce cea mai buna analgezie. Utilizata cu sedative pentru imobilizare, utilizata pentru anestezie epidurala. Analgezic cu durata de actiune medie. Morfina este agonistul opioid al receptorului μ cu cele mai bune caracteristici de solubilitate pentru administrarea epidurala. Produce o analgezie de lunga durata cu putine efecte sistemice pe aceasta cale. Aceasta tehnica este larg folosita in medicina veterinara moderna pentru tratamentul durerilor perioperatorii sau cronice severe. |
Petidina | Scop: analgezie. Identificarea alternativelor: butorfanol, buprenorfina, morfina si fentanil. Avantaje specifice: analgezic opioid agonist al receptorului μ, aproape de 10 ori mai slab decat morfina. Opioid cu actiune de scurta durata care s-a dovedit eficient pentru tratamentul colicii spasmodice la cal. Singurul opioid care are proprietati spasmolitice. Sedare mai puternica si potential de excitare la cal mai redus in raport cu alte opioide. |
Relaxante musculare si substante asociate | Atracurium | Scop: relaxare musculara in timpul anesteziei. Identificarea alternativelor: guaifenezina. Avantaje specifice: agent de blocare neuromuscular nepolarizant. Agentii blocanti neuromusculari se folosesc in special in chirurgia ochilor si chirurgia abdominala profunda. Pentru reversie este necesar edrofoniu. Atracuriumul si edrofoniul au datele clinice cele mai complete. |
Edrofoniu | Scop: inversarea relaxarii musculare cu atracurium. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: inhibitor al colinesterazei, esential pentru inversarea blocajului neuromuscular. Edrofoniul este inhibitorul colinesterazei care are cele mai putine efecte secundare la cal. |
Guaifenezina | Scop: relaxare musculara in timpul anesteziei. Identificarea alternativelor: atracurium. Avantaje specifice: alternativa esentiala la tratamentele cu α-2/ketamina la caii pentru care sunt contraindicati agentii α-2 si ketamina, de exemplu caii care nu reactioneaza la acesti agenti sau caii care au prezentat efecte adverse la o administrare precedenta. Foarte importanta, in combinatie cu ketamina si agentii α-2, pentru efectuarea unei anestezii pe teren extrem de sigure pentru care nu s-a pus la punct nicio alta tehnica intravenoasa alternativa eficienta. |
Anestezice prin inhalare | Sevofluran | Scop: anestezie prin inhalare la caii care prezinta fracturi de membre sau alte leziuni ortopedice si inducere a anesteziei folosind masca, la manji. Identificarea alternativelor: izofluran Avantaje specifice: sevofluranul este un anestezic volatil cu metabolism minor si excretie rapida. in cazul in care in UE exista o LMR pentru izofluran, acesta nu este indicat pentru toate cazurile de anestezie ecvina din cauza caracteristicilor sale de recuperare, excitatia putand face ca animalul sa isi rupa un picior. Sevofluranul este esential in anumite operatii chirurgicale ecvine in cazul carora o recuperare linistita este vitala, deoarece s-a demonstrat ca produce o recuperare mai usoara si mai bine controlata la cai. in consecinta, este preferat izofluranului la caii care au un membru fracturat sau prezinta alte leziuni ortopedice. De asemenea, sevofluranul este esential pentru inductia anesteziei cu ajutorul mastii la minji, dat fiind ca nu este deloc iritant, spre deosebire de izofluran, care este iritant, cauzeaza tuse si apnee. |
Anestezici locali | Bupivacaina | Scop: anestezie locala. Identificarea alternativelor: lidocaina. Avantaje specifice: anestezic local cu durata lunga de actiune. Durata lunga de actiune este necesara pentru analgeziile perioperatorii si tratamentul durerii cronice severe, de exemplu, in caz de laminita. Bupivacaina este un anestezic local cu actiune mai lunga decat lidocaina, folosita de obicei. Singura, lidocaina asigura aproximativ o ora de anestezie locala. Adaugarea de adrenalina poate prelungi efectul la doua ore, dar genereaza riscul de intrerupere a irigarii sanguine locale, prin urmare aceasta combinatie este nepotrivita pentru anumite boli. Bupivacaina asigura 4-6 ore de anestezie locala si este deci mult mai potrivita pentru analgezia postoperatorie si pentru gestionarea laminitei, deoarece adesea este suficienta o singura injectie; din motive de bunastare a animalelor, este preferabila injectiilor repetate cu lidocaina la fiecare ora. in consecinta, anestezicele locale cu actiune mai scurta nu sunt recomandate in acest caz, deoarece necesita injectii frecvente si repetate care genereaza un risc ridicat de reactii adverse fata de ingrijitor si nu sunt acceptabile din motive de bunastare a animalului. |
Oxibuprocaina | Scop: anestezie locala cu aplicare in ochi. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: experienta clinica considerabila cu oxibuprocaina in raport cu alti potentiali candidati pentru substantele esentiale. |
Prilocaina | Scop: anestezie locala inainte de efectuarea unui cateterism intravenos. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: in preparate specifice (amestec eutectic de anestezice locale) pentru aplicare locala pe piele si absorbtie intradermica in patruzeci de minute. Utilizat pentru a facilita cateterizarea intravenoasa, in special la manji. |
Substante cu actiune antiinflamatorie
Corticosteroizi | Triamcinolon acetonid | Scop: Medicament pentru uz intraarticular pentru boli degenerative ale articulatiilor si osteoartrite. Identificarea alternativelor: metilprednisolon Avantaje specifice: efecte celulare si biosintetice diferite fata de metilprednisolon, corticosteroidul alternativ folosit ca tratament intraarticular; triamcinolonul are efect condroprotector si stimuleaza repararea cartilajului. Mai eficient decat tratamentele sistemice (AINS si sulfat de condroitina), si alte tratamente intraarticulare (necorticosteroide) pentru controlul inflamatiei articulatiilor, a durerii si a schiopatatului in bolile acute si cronice ale articulatiilor, in special in cazul bolilor degenerative ale articulatiilor si osteoartritelor. Singurul tratament eficient nechirurgical pentru chisturile osoase subcondrale. |
Flumetazon | Scop: Tratament sistemic cu corticosteroizi de scurta durata, inclusiv tratament de soc, antiinflamator sau antialergic. Identificarea alternativelor: dexametazona, prednisolon. Avantaje specifice: Efect clinic diferit fata de alternative, cu o instalare mai rapida a efectului, o durata mai lunga si o mai mare eficienta. Mod de actiune diferit fata de alternative (fara activitate mineralocorticoida deosebita). |
Antiendotoxine | Pentoxifilina | Scop: tratament sistemic si oral al endotoxemiei. laminita. Identificarea alternativelor: flunixin, acepromazina. Avantaje specifice: Endotoxemia: mod de actiune diferit (derivat metilat al xantinei inhibitor al fosfodiesterazei) si efecte clinice diferite fata de alternative (flunixin). Scade secretia de citokine si leucotriene proinflamatorii, mediate de endotoxine, produse de macrofage si neutrofile, reduce raspunsul sistemic la endotoxine. Laminita: mod de actiune pentru imbunatatirea fluxului sangvin catre copita diferit fata de cel al alternativei (acepromazina); reduce viscozitatea sangelui si imbunatateste fluxul sanguin catre copita. |
Polimixina B | Scop: tratament sistemic pentru endotoxemie asociata cu colica severa si alte boli gastrointestinale. Identificarea alternativelor: flunixin, subsalicilatul de bismut. Avantaje specifice: Mod de actiune diferit (agent de legare pentru endotoxina) fata de alternativa sistemica (flunixin), actioneaza mai devreme in cascada produsa de endotoxine. Mecanism diferit de legare, cale diferita de administrare si loc diferit de actiune fata de alternativa orala reprezentata de bismut. Ajuta la prevenirea cascadei inflamatorii produse prin legarea endotoxinei si previne legarea de receptorii de tip Toll. |
Medicamente cardiovasculare
| Amiodarona | Scop: antiaritmic. Tratament sistemic si oral al fibrilatiei atriale, al tahicardiei supraventriculare si ventriculare. Identificarea alternativelor: sulfat de chinidina, procainamida, propranolol. Avantaje specifice: mod de actiune diferit fata de alternative (antiaritmic clasa III). Exista noi dovezi ca amiodarona este un tratament eficace si sigur pentru fibrilatia atriala si mai bun decat alternativa reprezentata de sulfatul de chinidina; eficace pentru diferite tipuri de aritmie, inclusiv aritmiile ventriculare. |
Alopurinol | Scop: tratarea leziunilor de ischemie-reperfuzie neonatala. Identificarea alternativelor: vitamina E Avantaje specifice: mod de actiune diferit fata de alternativa pentru leziunile de reperfuzie; alopurinolul este un inhibitor al xantin-oxidazei care inhiba productia de radicali liberi in cursul reperfuziei de dupa ischemie. |
Vasopresina | Scop: tratarea colapsului circulator la manji si animale adulte. Identificarea alternativelor: Dopamina/dobutamina. Epinefrina Avantaje specifice: Agonist specific actionand prin receptorii V1. Are un mod diferit de actiune fata de celelalte substante autorizate pentru reglarea tensiunii arteriale: epinefrina (un agonist al receptorului adrenergic) si dopamina/dobutamina (receptorii d1-5 care regleaza debitul cardiac si tonusul vaselor de sange). Utilizat in situatiile in care dopamina/dobutamina si epinefrina nu au avut rezultatul scontat si este nevoie de o abordare farmacologica alternativa. |
Digoxina | Scop: tratamentul insuficientei cardiace. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: de asemenea, digoxina este singurul tratament pentru efectele secundare produse de tratamentul cu chinidina. |
Sulfat de chinidina si gluconat de chinidina | Scop: tratamentul aritmiilor cardiace. Identificarea alternativelor: procainamida si propanolol. Avantaje specifice: agent antiaritmic. Se utilizeaza rar, dar alegerea terapeutica este importanta, fiind necesare diferite moduri de actiune pentru diferite tipuri de aritmie. Tratament standard pentru fibrilatia atriala. |
Procainamida | Scop: tratamentul aritmiilor cardiace. Identificarea alternativelor: sulfat de chinidina si gluconat de chinidina, propanolol. Avantaje specifice: agent antiaritmic. Se utilizeaza rar, dar alegerea terapeutica este importanta, fiind necesare diferite moduri de actiune pentru diferite tipuri de aritmie. |
Propranolol | Scop: tratamentul aritmiilor cardiace. Identificarea alternativelor: sulfat de chinidina si gluconat de chinidina, procainamida. Avantaje specifice: Antihipertensiv utilizat pentru ca are si actiune antiaritmica. Se utilizeaza rar, dar alegerea terapeutica este importanta. Data fiind patofiziologia diferitaa aritmiilor, este esential sa existe o varietate de medicamente care actioneaza diferit pentru a putea trata cazuri specifice. Aceste medicamente nu sunt in general utilizate decat o singura data pentru revenirea la ritmul normal; nu se repeta administrarea lor decat in cazuri rare. |
Convulsii
| Fenitoina | Scop: terapie anticonvulsiva la manji. Tratamentul rabdomiolizei. Tratamentul contractiilor membrelor posterioare. Identificarea alternativelor: diazepam, primidona, dantrolen sare de sodiu (pentru rabdomioliza). Avantaje specifice: anticonvulsiv esential pentru manji. Fenitoina se adauga, in general, la tratamentul atacurilor in cazul in care primidona/fenobarbitalul nu pot controla atacurile. Fenitoina este un agent blocant al canalelor de calciu utilizat pentru tratamentul formelor recurente de rabdomioliza. |
Primidona | Scop: tratament anticonvulsiv la manji. Identificarea alternativelor: diazepam, fenitoina. Avantaje specifice: primidona este indicata in continuarea tratamentului cu diazepam sau ca alternativa. |
Agenti gastrointestinali
| Betanecol | Scop: tratamentul ileusului, tratamentul stricturii gastroduodenale la manji, tratamentul ocluziilor recurente ale colonului descendent la adulti. Identificarea alternativelor: metoclopramid, eritromicina. Avantaje specifice: betanecolul este un agonist colinergic muscarinic care stimuleaza receptorii acetilcolinei de pe muschii netezi gastrointestinali si provoaca contractia acestora. S-a demonstrat ca mareste rata de golire gastrica si cecala. Betanecolul si metoclopramidul s-au dovedit amandoua benefice pentru tratamentul postoperatoriu al ileusului. |
Codeina | Scop: Tratamentul diareei. Identificarea alternativelor: Subsalicilat de bismut. Avantaje specifice: mod de actiune diferit fata de subsalicilatul de bismut. Modulator opioid al motilitatii, actionand asupra receptorilor μ din intestin, care ofera un tratament simptomatic eficient pentru diareea noninfectioasa, in special la manji. Folosita frecvent in combinatie cu loperamida. Modul de actiune asemanator cu cel al loperamidei produce o actiune sinergica. |
Loperamida | Scop: Tratamentul diareei la manji. Identificarea alternativelor: subsalicilat de bismut. Avantaje specifice: mod de actiune diferit fata de subsalicilatul de bismut. Modulator opioid al motilitatii, actionand asupra receptorilor μ din intestin, care ofera un tratament simptomatic mai eficient decat alte substante pentru diareea noninfectioasa la manji. Folosita frecvent in combinatie cu codeina. Modul de actiune asemanator cu cel al codeinei produce o actiune sinergica. |
Metoclopramid | Scop: tratamentul postoperatoriu al ileusului. Identificarea alternativelor: betanecol, eritromicina. Avantaje specifice: metoclopramidul este o benzamida substituita care are mai multe mecanisme de actiune: (1) este un antagonist al receptorilor dopaminei; (2) creste eliberarea de acetilcolina de catre neuronii colinergici intrinseci si (3) are o actiune de blocare adrenergica. Este eficient pentru restabilirea coordonarii gastrointestinale dupa o operatie si scade volumul total, rata si durata refluxului gastric. Metoclopramidul este un medicament prochinetic, care actioneaza mai mult in tractul intestinal proximal. Betanecolul si metoclopramidul s-au dovedit amandoua benefice pentru tratamentul postoperatoriu al ileusului. |
Fenoxibenzamina | Scop: tratamentul diareei; colita. Identificarea alternativelor: subsalicilat de bismut. flunixin. Avantaje specifice: Are un mod de actiune diferit (antagonist alpha-1 si agent antisecretor) fata de alte tratamente autorizate si de codeina. Ofera un tratament simptomatic util pentru diaree si colita. |
Bromura de propantelina | Scop: antiperistaltic. Identificarea alternativelor: atropina, lidocaina administrata diluat intrarectal sub forma de clisma. Avantaje specifice: bromura de propantelina este un anticolinergic de amoniu cuaternar sintetic care inhiba motilitatea gastrointestinala si spasmele si diminueaza secretia de acid gastric. De asemenea, inhiba actiunea acetilcolinei la nivelul terminatiilor nervoase postganglionare ale sistemului nervos parasimpatic. Efectele sale sunt similare cu cele ale atropinei, desi dureaza mai mult timp (sase ore). Bromura de propantelina este o alegere importanta pentru diminuarea peristaltismului si evitarea rupturii rectale in timpul palparii rectale sau pentru a explora si trata o posibila ruptura rectala atunci cand este dificil sa se obtina efectul dorit printr-o clisma cu lidocaina. |
Ranitidina | Scop: profilaxia ulcerului gastric la manjii nou-nascuti. Identificarea alternativelor: omeprazol Avantaje specifice: Mod de actiune diferit fata de omeprazol. Calea de administrare (intravenoasa) aduce un beneficiu suplimentar in comparatie cu toate celelalte medicamente antiulcer, dat fiind ca acestea sunt administrate oral. Preparatul de ranitidina intravenoasa este esential pentru manjii fara motilitate gastrointestinala, acesta fiind grupul care prezinta un risc ridicat de ulcere. |
Sucralfat | Scop: profilaxia ulcerului gastric la manjii nou-nascuti. Identificarea alternativelor: omeprazol Avantaje specifice: Mod de actiune diferit fata de omeprazol si profilaxie complementara eficienta a ulcerului gastric. Modul unic de actiune (aderent pe mucoase) asigura stabilizarea leziunilor fizice. |
Rabdomioliza
| Dantrolen sare de sodiu | Scop: tratamentul rabdomiolizei. Tratamentul hipertermiei maligne in timpul anesteziilor. Identificarea alternativelor: fenitoina. Avantaje specifice: dantrolenul produce relaxare musculara actionand direct asupra muschiului, deoarece inhiba eliberarea de calciu din reticulul sarcoplasmic si genereaza astfel o disociere a cuplarii excitatie-contractie. Atat fenitoina, cat si dantrolenul sare de sodiu s-au dovedit utile pentru tratamentul formelor recurente de rabdomioliza. |
Antimicrobieni
Infectii cu Klebsiella spp. | Ticarcilina | Scop: tratamentul infectiilor cu Klebsiella spp. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: antibiotic specific pentru infectiile cu Klebsiella spp. |
Infectii cu Rhodococcus equi | Azitromicina | Scop: tratamentul infectiilor cu Rhodococcus equi. Identificarea alternativelor: eritromicina. Avantaje specifice: tratament standard in combinatie cu rifampicina, mai bine tolerata de manji decat eritromicina. |
Rifampicina | Scop: tratamentul infectiilor cu Rhodococcus equi. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: tratamentul infectiei cu Rhodococcus equi in combinatie cu eritromicina sau azitromicina. Tratament preferat. |
Artrita septica | Amikacina | Scop: tratamentul artritei septice. Identificarea alternativelor: gentamicina sau alte aminoglicozide. Avantaje specifice: mai bine tolerata la manji decat gentamicina sau alte aminoglicozide. |
Medicamente pentru boli respiratorii
| Ambroxol | Scop: stimularea surfactantului la manzul prematur. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: nicio alternativa disponibila. |
Budesonida | Scop: corticosteroid administrat prin inhalare pentru controlul bolilor pulmonare alergice. Identificarea alternativelor: beclometazona. Avantaje specifice: Tratamentul cu corticosteroizi administrati prin inhalare cauzeaza o supresie adrenocorticala mai redusa, cu o revenire mai rapida la functionarea normala la sfarsitul tratamentului si efecte secundare sistemice mai putine decat tratamentul sistemic cu corticosteroizi, data fiind absorbtia sistemica limitata. Inhalarea permite folosirea unor doze reduse si administrarea locala a unor concentratii ridicate de substanta activa si, prin urmare, o mai mare eficacitate. Deosebit de utila pentru controlul afectiunilor usoare si moderate si pentru tratamentul de intretinere pe termen lung. Pentru a titra doza pe baza raspunsului clinic si pentru a permite controlul optim al bolii sunt necesare substante suplimentare cu actiune mai puternica si durate diferite ale efectului in comparatie cu beclometazona. Budesonida are o actiune intermediara, intre beclometazona si fluticazona. |
Fluticazona | Scop: corticosteroid administrat prin inhalare pentru controlul bolilor pulmonare alergice. Identificarea alternativelor: beclometazona. Avantaje specifice: tratamentul cu corticosteroizi administrati prin inhalare cauzeaza o supresie adrenocorticala mai redusa, cu o refacere rapida la sfarsitul tratamentului si mai putine efecte secundare sistemice decat tratamentul sistemic cu corticosteroizi, data fiind absorbtia sistemica limitata. Inhalarea permite administrarea locala a unor concentratii ridicate de substanta activa si, prin urmare, o mai mare eficacitate. Deosebit de utila pentru controlul afectiunilor usoare si moderate si pentru tratamentul deintretinere pe termen lung. Pentru a titra doza pe baza raspunsului clinic si pentru a permite controlul optim al bolii sunt necesare substante suplimentare cu actiune mai puternica si durate diferite ale efectului in comparatie cu beclometazona. Fluticazona este cu 50 % mai puternica decat beclometazona si are un timp de injumatatire mai lung (6 ore fata de 2,8 ore), oferind un beneficiu suplimentar pentru cazuri mai grave sau refractare. |
Bromura de ipratropiu | Scop: bronhodilatare. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: actiune anticolinergica. Necesara ca varianta terapeutica deoarece, in unele cazuri, este mai eficienta decat β-agonistii. |
Oximetazolina | Scop: tratamentul edemelor nazale. Identificarea alternativelor: fenilefrina. Avantaje specifice: agonist al α-adrenoreceptorilor cu puternice proprietati vasoconstrictoare, utilizat, de preferinta, in locul fenilefrinei deoarece durata de actiune este mai mare. |
Agenti antiprotozoare
| Izometamidium | Scop: tratamentul encefalomielitei protozoice ecvine. Identificarea alternativelor: pirimetamina. Avantaje specifice: boala uneori refractara la tratamentul cu pirimetamina; prin urmare, este necesara o alternativa. |
Ponazuril | Scop: tratamentul encefalomielitei protozoice ecvine (Sarcocystis neurona) Identificarea alternativelor: izometamidium, pirimetamina. Avantaje specifice: mod de actiune diferit in comparatie cu alte substante autorizate, util ca tratament alternativ in cazul in care boala este refractara la alte tratamente. Incidenta redusa a efectelor secundare (diaree) in comparatie cu tratamentele cu pirimetamina/sulfanomida; eficacitate clinica sporita fata de izometamidium si pirimetamina. |
Pirimetamina | Scop: tratamentul encefalomielitei protozoice ecvine. Identificarea alternativelor: izometamidium. Avantaje specifice: rata de succes de cel putin 75 % atunci cand este utilizata in combinatie cu sulfadiazina-sulfonamida. |
Medicamente oftalmologice
Ulcere oculare | Aciclovir | Scop: tratamentul ulcerelor oculare (medicament antiviral). Uz local. Identificarea alternativelor: idoxuridina. Avantaje specifice: aciclovirul si idoxuridina s-au dovedit a fi la fel de eficiente in tratamentul cheratitei herpetice ulceroase. |
Idoxuridina | Scop: tratamentul ulcerelor oculare (medicament antiviral). Uz local. Identificarea alternativelor: aciclovir. Avantaje specifice: aciclovirul si idoxuridina s-au dovedit a fi la fel de eficiente in tratamentul cheratitei herpetice ulceroase. |
Glaucom | Fenilefrina | Scop: tratamentul glaucomului, al epiforei, al edemului nazal si al sechestrarii splenice. Identificarea alternativelor: tropicamida (pentru glaucom). Nu a fost identificata nicio alta alternativa. Avantaje specifice: fenilefrina si tropicamida s-au dovedit a fi la fel de eficiente in tratamentul glaucomului. |
Tropicamida | Scop: tratamentul glaucomului. Uz local. Identificarea alternativelor: fenilefrina. Avantaje specifice: fenilefrina si tropicamida s-au dovedit a fi la fel de eficiente in tratamentul glaucomului. |
Dorzolamida | Scop: tratamentul glaucomului. Uz local. Identificarea alternativelor: latanoprost, timolol maleat. Avantaje specifice: mod de actiune specific ca inhibitor al anhidrazei carbonice. Alegere terapeutica importanta. |
Latanoprost | Scop: tratamentul glaucomului. Uz local. Identificarea alternativelor: dorzolamida, timolol maleat. Avantaje specifice: mod de actiune specific ca analog de prostaglandina F2α. Alegere terapeutica importanta. |
Timolol maleat | Scop: tratamentul glaucomului. Uz local. Identificarea alternativelor: dorzolamida, latanoprost Avantaje specifice: mod de actiune specific ca agent blocant neselectiv al receptorilor beta-adrenergici, care genereaza o vasoconstrictie ce produce la randul ei o diminuare a umorii apoase. Alegere terapeutica importanta. |
Ciclosporina A | Scop: imunosupresiv utilizat in tratamentul bolilor autoimune ale ochiului. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: nicio alternativa disponibila. |
Ketorolac | Scop: tratamentul durerii si inflamatiei oculare, medicament antiinflamator nesteroidian, picaturi oculare, uz local. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: ampla experienta clinica cu ketorolac in raport cu alti candidati potentiali pentru substantele esentiale. |
Ofloxacina | Scop: tratamentul infectiilor oculare rezistente la tratamentele cu antibiotice oftalmologice utilizate de obicei. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: ampla experienta clinica cu ofloxacina in raport cu alti candidati potentiali pentru substantele esentiale. in raport cu tratamentele cu antibiotice oftalmologice utilizate de obicei, ofloxacina nu ar trebui folosita decat ca antibiotic de rezerva in cazuri individuale. |
Fluoresceina | Scop: mijloc de diagnosticare pentru ulceratia corneeana, uz local. Identificarea alternativelor: roz bengal. Avantaje specifice: rozul bengal are o anumita activitate antivirala, in timp ce fluoresceina nu are efect semnificativ asupra replicatiei virusului. Astfel, utilizarea rozului bengal pentru diagnosticarea prealabila a culturii virale poate exclude un rezultat pozitiv. Prin urmare, mijlocul de diagnosticare preferat este fluoresceina, atunci cand este prevazuta o cultura virala. |
Roz bengal | Scop: mijloc de diagnosticare pentru depistarea leziunilor corneene timpurii, uz local. Identificarea alternativelor: fluoresceina. Avantaje specifice: rozul bengal este mijlocul de diagnosticare preferat pentru depistarea leziunilor corneene timpurii. |
Hiperlipemie
| Insulina | Scop: tratamentul hiperlipemiei, utilizat in combinatie cu tratamentul cu glucoza, diagnosticarea tulburarilor metabolice. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: nicio alternativa disponibila. |
Infectii micotice
| Griseofulvina | Scop: utilizare antimicotica sistemica. Tratamentul dermatomicozei. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: griseofulvina pe cale orala este eficienta impotriva tricofitonului, microsporumului si epidermofitonului. |
Ketoconazol | Scop: utilizare antimicotica sistemica. Tratamentul pneumoniei micotice si al micozei sacului gutural. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: ampla experienta clinica cu ketoconazol in raport cu alti candidati potentiali pentru substantele esentiale. |
Miconazol | Scop: tratamentul infectiilor micotice ale ochiului. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: uz local la ochiul infectat, actiune antimicotica mai larga si/sau mai putin iritanta decat alti agenti antimicotici. |
Nistatina | Scop: tratamentul candidozelor ochiului si ale tractului genital. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: activitate specifica impotriva candidozelor. |
Imagistica pentru diagnosticare
| Radiofarmaceutic Tc99m | Scop: scintigrafie. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: cea mai performanta metoda imagistica de diagnosticare a patologiilor osoase si a fracturilor precoce - mai performanta decat radiografia. Permite cuantificarea si investigarea imagistica a regiunilor care nu pot fi radiografiate. Tehnica imagistica esentiala care permite mentinerea starii de sanatate a cailor de performanta prin detectarea timpurie a ranilor si prevenirea fracturilor grave. Timpul de injumatatire de scurta durata (6,01 ore) al Tc99m permite eliminarea rapida a radioactivitatii detectabile la cai (< 72 ore). |
Diverse
| Carbamazepina | Scop: headshaking syndrome (sindromul scuturarii capului). Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: carbamazepina actioneaza ca anticonvulsiv cu efect de blocare a canalelor de sodiu. Utilizata in principal pentru tratamentul si confirmarea diagnosticului de nevralgie trigeminala (sindromul scuturarii capului). |
Ciproheptadina | Scop: headshaking syndrome (sindromul scuturarii capului). Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: caii care prezinta sindromul scuturarii capului din cauza sensibilitatii la lumina raspund favorabil la tratamentul cu medicamentul antihistaminic ciproheptadina. Pe langa actiunea sa antihistaminica, ciproheptadina are actiune anticolinergica si este un antagonist pentru 5-hidroxitriptamina (serotonina). Se observa o ameliorare a simptomelor in termen de 24 de ore de la inceperea tratamentului cu ciproheptadina. Adeseori tulburarile reapar la 24 de ore dupa intreruperea tratamentului. Celelalte antihistaminice nu sunt eficiente impotriva sindromului scuturarii capului. |
Domperidona | Scop: agalactia iepelor. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: antagonist al dopaminei care stimuleaza si productia de prolactina. Oxitocina nu este o alternativa corespunzatoare pentru ca produce ejectia laptelui si nu duce la o crestere a productiei de lapte, asa cum se intentiona prin tratamentul cu domperidona. in plus, oxitocina poate provoca dureri abdominale daca este folosita in doze mari. |
Gabapentina | Scop: Durerea neuropatica. Identificarea alternativelor: buprenorfina, fentanil, morfina, petidina. Avantaje specifice: mod si loc diferit de actiune fata de alte substante autorizate alternative. Analog GABA care blocheaza canalele de calciu si impiedica formarea de noi sinapse. Tratament nou pentru durerea neuropatica cu un beneficiu clinic suplimentar dovedit pentru tratamentul durerilor neuropatice, de exemplu durerea de picior, laminita si durerea abdominala. |
Hidroxietil-amidon | Scop: substitutia volumului coloidal. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: alternativa practica si usor accesibila pentru sange sau plasma. |
Imipramina | Scop: ejaculare indusa prin tratament farmacologic la armasarii care prezinta tulburari de ejaculare. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: nicio alternativa disponibila. |
Hormon de eliberare a tirotropinei | Scop: diagnostic utilizat pentru confirmarea tulburarilor tiroidei si hipofizei. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: nicio alternativa disponibila. |
Sulfat de bariu | Scop: agent de contrast radiografic utilizat pentru examinarile de contrast esofagiene si gastrointestinale. Identificarea alternativelor: nicio alternativa identificata. Avantaje specifice: nicio alternativa disponibila. |
Iohexol | Scop: agent de contrast radiografic utilizat pentru examinarile partii inferioare a tractului urinar, artrografie, mielografie, sino- sau fistulografie si dacriocistografie. Identificarea alternativelor: iopamidol. Avantaje specifice: agent de contrast neionic cu osmolaritate mica. Iohexolul si iopamidolul sunt doua optiuni acceptabile in aceeasi masura. |
Iopamidol | Scop: agent de contrast radiografic utilizat pentru examinarile partii inferioare a tractului urinar, artrografie, mielografie, sino- sau fistulografie si dacriocistografie. Identificarea alternativelor: iohexol. Avantaje specifice: agent de contrast neionic cu osmolaritate mica. Iohexolul si iopamidolul sunt doua optiuni acceptabile in aceeasi masura." |

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul